I begynnelsen av mai i år varslet Rambøll AS, på vegne av det kommunale foretaket Kopparn Utvikling AS, om oppstart av reguleringsplanarbeid for Seterfjæra i Botngård.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt kjøpesenter, samt boligbebyggelse i området.

Høsten 2018

Kommunens reguleringsplan bestemmer hvordan grunn og bebyggelse i bestemte områder skal utnyttes. For å kunne realisere planene om kjøpesenter på mellom ti og femten tusen kvadratmeter nede ved fjæra, må ny reguleringsplan være i boks. Den nye planen blir trolig behandlet politisk i løpet av høsten 2018.

I forbindelse av oppstart med reguleringsplanarbeidet har Fylkesmannen i Trøndelag sendt en veiledende uttalelse til Bjugn kommune og Rambøll AS.

«Uklart»

I sin vurdering av arbeidet skriver Fylkesmannen at de ikke kan se noen krav i den gjeldende reguleringsplanen for Seterfjæra som tilsier at delområder skal detaljreguleres ytterligere før utbygging.

«Det framstår således noe uklart hva som nødvendiggjør denne planprosessen når området allerede er regulert, og det aktuelle tiltaket skal være i tråd med gjeldende plan», skriver Fylkesmannen i sitt svar.

Parkeringsarealer

Området i Seterfjæra er allerede regulert til næring, ifølge Bjugn kommunes detaljreguleringsplan.

Fylkesmannen påpeker at det er viktig at sentrumsområdet utnyttes på best mulig vis, og anbefaler at en mindre andel av tomtearealet ved kjøpesenteret benyttes til bakkeparkering for å skape et mer kompakt sentrum. I dagens bestemmelser skal maksimum 35 prosent av tomteareal ved kjøpesenter og forretning brukes til bakkeparkering.

Grønne areal

Fylkesmannen mener også det er viktig at noe av arealet settes av til grønnstruktur slik at det kan etableres et sammenhengende grøntområde langs sjøen.

«Grønnstruktur har viktige funksjoner i tettstedene, både som friluftsområde, som opplevelsesverdi, som spredningskorridorer for plante- og dyreliv og somt et positivt klimaelement», skriver Fylkesmannen.

Kommunen rådes til å gjøre vurderinger av hvordan støy kan reduseres mest mulig, da området ligger tett inntil fylkesvei 710.

«Eventuelle tiltak for å redusere støy må tas inn i planen», heter det i brevet.

– Må gå sin gang

Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse når planen etter hvert sendes ut på høring.

– Reguleringsplanarbeidet må gå sin gang. Akkurat nå jobber vi med mulige leietakere til senteret. Uten noen sentral aktører på plass blir det ikke bygging, uttalte styreleder i Fosensenteret AS, Ingvar Sæther, til Fosna-Folket i midten av mai.

Fosensenteret AS ble stiftet i juli 2017 av Norutbygg AS og Bjugn næringsforum (BNF). Selskapet har fått ansvar for å planlegge, bygge og drifte det nye kjøpesenteret i Bjugn.