Blant de seks foreslåtte tomtene for ny ungdomsskole i Bjugn, var det i realiteten to tomter som var aktuelle: Toppen-tomta over Botngård skole (Alf Nebbs gate 11) og området mellom Alf Nebbs gate og Fosen videregående skole (tilbygg).

På forhånd hadde rådmannen anbefalt bygging av ny skole på Toppen-tomta, blant annet på grunn av nærheten til idrettsfasiliteter og bussoppstillingsplass. Bjugn kommune eier allerede det aktuelle området, og tomta er regulert til formålet.

Her blir altså den nye ungdomsskolen bygd. Foto: Jakob Ellingsen

Risiko for økt kostnad

Kommunestyret valgte torsdag å støtte rådmannens innstilling. Kun representant Jan Vollan (H) stemte imot. Dermed blir Bjugns nye ungdomsskole plassert på Toppen-tomta.

Kommunalsjef for oppvekst, Kjetil By Rise, redegjorde for vurderingene som lå bak innstillinga til å bygge på Toppen-tomta. Han pekte særlig på risiko for økte kostnader ved å bygge skolen som et slags «tilbygg» til Fosen videregående skole.

- De store fordelene ved å bygge skolen i tilknytning til Fosen videregående skole begynte å forvitre etter hvert. Tanken var at en ny skole her skulle gi større og bedre fagmiljø, enkel tilgang til bibliotek og kulturhus, og god flyt i Campus Fosen-konseptet, sa oppvekstsjefen.

Trafikksikkerhet

- Etter hvert så vi at en plassering på denne siden av Alf Nebbs gate vil innebære et stort antall kryssinger av gata. Elevene må krysse veien både til og fra skolen, og på vei til idrettsanleggene. Fagvurderinga sier også at å bygge inntil et eksisterende bygg kan gi økte kostnader. Vi eier heller ikke denne tomta, noe som kan forsinke prosessen, sa By Rise.

Det var i forkant av avstemminga diskusjon rundt argumentene for eller imot de to tomtealternativene.

- Jeg har vært veldig gira på å bygge sammen den nye ungdomsskolen med Fosen videregående skole. Samtidig ser jeg argumentene fra administrasjonen, og dersom vi som kommunestyre har ambisjon om å komme i gang med bygging innen kort tid, bør vi seriøst vurdere denne tomta, sa ordfører Ogne Undertun (Ap).

Kommunalsjef for oppvekst, Kjetil By Rise. Foto: Ina Marie Haugen

Midlertidig løsning

Partikollega Fredrik Sandness (Ap) var imidlertid bekymret for hvilke løsninger man skal finne for de som i dag har tilhold ved Toppen-bygget, blant annet SFO. Dette bygget må trolig rives når den nye ungdomsskolen skal bygges.

- Hva gjør vi med disse elevene, og hva vil en eventuell midlertidig flytting av dem innebære rent økonomisk og fagmessig, spurte Sandness og understreket at han var positiv til å bygge skole ved Toppen-tomta dersom man finner gode løsninger på disse utfordringene.

Opposisjonsleder Einar Aaland (H) støttet også rådmannens innstilling, men gjorde det klart for kommunestyret at det er visse utfordringer ved å bygge en ny skole i sentrumsgata Alf Nebbs.

- Slik jeg ser det er nærheten til Fosen videregående skole så pass god at det skal være mulig å få til et faglig samarbeid uansett. Jeg er imidlertid opptatt av trafikkavviklinga i Alf Nebbs gate, og jeg ser med skrekk og gru på gatesystemet vi har i dag. Unger løper over veien, samtidig som den er svært trafikkert av biler og busser.

Stenge sentrumsgata?

- Her er det utrolig viktig at vi ser nærmere på framtidig bruk av Alf Nebbs gate, framholdt Aaland, som tidligere har sagt at det kan være et alternativ å stenge sentrumsgata for gjennomkjøring.

Jan Vollan (H) var eneste representant som ikke stemte for Toppen-tomta.

- Jeg er uenig i tomtevalget, og mener det er for lite framtidsrettet. Vi har skrinlagt den beste tomta for ny skole, sa han fra talerstolen.

Resten av kommunestyret var imidlertid for å legge skolen til Toppen-tomta, inkludert ungdomsrådet.

- Jeg har snakket med flere elever om hvor den nye skolen bør ligge, og de er bekymret for å bygge nyskolen sammen med videregående skole. De mener det er store forskjeller på en åttendeklassing og en videregåendeelev, og at det også vil gi større spredning av tobakk og andre rusmidler på skolen, sa Marit Antonsen fra ungdomsrådet.

Marit Antonsen er leder i ungdomsrådet i Bjugn. Foto: Ina Marie Haugen

Tidligst ferdig i 2020

Kommunestyret i Bjugn hadde i utgangspunktet et ønske om å få ferdig skolen til skolestart høsten 2019. Dette tidsskjemaet ser imidlertid ut til å sprekke.

- Prosjektleder mener at skolen kan stå ferdig tidligst i 2020, og at spaden kan settes i jorda i mai 2019. Det er ikke det kommunestyret har bestilt, men det er altså framdriftsplanen som er foreslått fra konsulentselskapet, forklarte oppvekstsjef Kjetil By Rise.

Ordfører Ogne Undertun (Ap) mente dette var råd som man måtte lytte til.

- Det er viktigere å få en god skole, enn at det går fort. Når prosjektleder også sier at vi øker risikoen for en dyrere og dårligere skole ved å holde strengt på tidsskjemaet vårt, så må vi lytte til det han sier, sa ordføreren.

Styringsgruppa

Det ble også diskutert hvem som skal sitte i styringsgruppa til skoleprosjektet under torsdagens møte. Her ble det blant annet stilt spørsmål ved hvorvidt styringsgruppa skal bestå av politikere i tillegg til andre representanter, eller om formannskapet skal fungere som styringsgruppe.

Rådmannen foreslo at styringsgruppa skulle bestå av oppvekstsjef, leder for anlegg og drift, to tillitsvalgte, samt rektor og assisterende rektor ved Botngård skole.

Etter gruppemøter landet kommunestyret enstemmig på å legge til rådmannen og en ungdomsrepresentant i gruppa. Hvordan andre interessenter skal involveres i prosjektet skal diskuteres på et senere tidspunkt.