- Det er helt uforståelig. Vi er i et område hvor det ikke skal være bjørn og hvor beitedyrene skal prioriteres. Jeg tror folk flest, også de som ikke driver med næring, vil akseptere at man tar ut bjørnen der den ikke skal være. Da må vi i større grad enn det vi ser i dag, bestrebe å felle bjørnen, tordnet Senterparti-politiker Lyngstad.

Tidvis ampert

Det var stinn brakke og tidvis ampert i skytterhuset på Haugamyra like vest for Rødsjøen i Indre Fosen kommune tirsdag kveld. Beitelagsnæringen på Fosen hadde trommet sammen møtet for å diskutere rovviltforvaltningen og den akutte situasjonen med bjørn på Fosen.

Mange hadde tatt turen til Haugamyra. Her har de fremmøtte fått innvilget en beinstrekk etter første akt. Foto: Alexander Killingberg

Til sammen har bjørnen til nå drept og skadet over 22 sauer de siste ukene. Til tross for flere fellingstillatelser, har det kommunale jaktlaget ikke klart den vanskelige oppgaven med å spore opp og felle bjørnen.

Seniorrådgiver Kjell Vidar Seljevoll ved Fylkesmannen i Trøndelag, seniorrådgiver Anders Braa i Miljødirektoratet og regionalt rovviltansvarlig Tore Solstad i Statens Naturoppsyn stilte fra myndighetene. I tillegg var Mattilsynet, flere lokalpolitikere, sauebønder fra Fosen og omegn samt flere andre interesserte til stede. I grove trekk dominerte fire tema debatten:

  • Setter myndighetene inn nok tiltak for at det skal lykkes å felle bjørnen på Fosen?

  • Blir hensynet til rovdyrene satt høyere enn hensynet til beitenæringen selv om man befinner seg i et beiteprioritert område som på Fosen?

  • Hvorfor ble det ikke gitt fellingstillatelse på bjørnen da den hadde drept en sau i Namdalseid i mai?

  • Får bøndene dekket alle ekstrautgiftene de har på grunn av bjørnen på Fosen?

- Totalt mislyktes

Etter en lang innledning hvor representanter fra beitenæringen, Fylkesmannen, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Statens Naturoppsyn la fram sitt syn, tok seansen fyr etter en ti minutters beinstrekk.

Kristoffer Moan. Foto: Alexander Killingberg

Sauebonde Kristoffer Moan fra Leksvik tok ordet og kom med krass kritikk mot Miljødirektoratet for at de ikke ga fellingstillatelse på bjørnen etter at den hadde drept sau i Namdalseid i mai.

- Dyretragedien på Fosen skyldes at dere ikke ga tillatelse til å felle bjørnen i Namdalseid. Selv om vi skal være løsningsorienterte i kveld, må vi dra linja tilbake dit, sa Moan.

Han påpekte at Hans Petter Hestmo og flere andre fulgte bjørnen på nært hold i tre døgn.

- Vi kunne skutt den seks ganger, sa Hestmo selv tirsdag kveld.

Fullt hus. Foto: Alexander Killingberg

Moan fortsatte sitt innlegg med å lese høyt fra punkt 2.2.19 i rovviltforliket som Stortinget vedtok i 2011:

«Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd».

I Trøndelag er det områdene ved Lierne og Røyrvik inne ved svenskegrensa som skal være prioritert for bjørn. På Fosen er det bestemt at beitenæringen skal prioriteres foran rovdyr.

- I forliket fra 2011 står det at uttak av dyr som gjør skade på beitedyr, skal gjøres raskt. Det har totalt mislyktes, freste Moan med adresse Miljødirektoratet.

- Du nevner bestandsmål og antall årlige bjørneynglinger. Det er totalt likegyldig. Det har ikke noe med saken å gjøre. Stortinget har sagt at forvaltningen i større grad enn i dag skal bidra til å effektivisere slike uttak uavhengig av om bestandsmålet er nådd. Det er ikke noe å diskutere. Den er død, fortsatte Moan og henvendte seg til Braa i Miljødirektoratet.

- Motstridende

Braa fikk ordet etter sauebonde Moans krasse innlegg. Han startet med å kritisere Leksvik-bonden for den harde tonen han hadde i sitt innlegg.

- Men det Moan leser fra rovviltforliket er helt riktig. Samtidig er det også andre og til dels motstridende krav til forvaltningen, sa Braa.

Kristoffer Moan (t.v.) og Anders Braa i Miljødirektoratet var tidvis de to største motpolene i tirsdagens debatt. Foto: Alexander Killingberg

Han påpekte at forvaltningen også må ta hensyn til bestandsmålene som er satt for bjørn. I hele Norge er målet 13 årlige ungekull, mens det i fjor ble registrert 7. I Midt-Norge er målet tre, mens det i 2017 ble registrert to. Braa påpekte at målene blir umulig å nå dersom alle bjørner som beveger seg utenfor yngleområdet i Inner-Namdalen, blir skutt.

- Rovvilt beveger seg over lange avstander. Vi kan ikke gi felling på alle rovdyr som er utenfor sine forvaltningssoner. Vi må gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, sa Braa.

Seniorrådgiveren medgikk at det muligens var feil å ikke gi fellingstillatelse på bjørnen som drepte sau i Namdalseid i mai.

- Jeg mener at bjørnen skulle vært tatt der og da, sa sauebonde Eivind Myklebust fra Rødsjøen.

- Det kan godt hende, men alt fortoner seg annerledes i ettertid. Dette var i slutten av mai og det er en periode på året hvor det er vanskelig å felle bjørn om vi iverksetter fellingstillatelse, svarte Braa.

- Men jeg skjønner ikke hvorfor det skulle være vanskeligere da enn i dag, poengterte Myklebust.

Bonde Eivind Myklebust (t.h.) prater til forsamlingen. Foto: Alexander Killingberg

Seniorrådgiver Seljevoll ved Fylkesmannen understrekte at det ikke er hundre prosent sikkert at bjørnen som har herjet i Indre Fosen, og bjørnen i Namdalseid er den samme bjørnen.

- Er dere mer opptatt av å verne bjørnen, selv om den er på Fosen hvor beitenæringen skal ha prioritet, spurte Fosna-Folket seniorrådgiver Braa etter møtet.

- Nei. Vi støtter Fylkesmannen i fellingstillatelsen som nå er gitt for å felle bjørnen på Fosen.

Over hundre skader

Tore Solstad i Statens Naturoppsyn påpekte i sitt innlegg at antall registrerte rovviltskader nord i Trøndelag har gått ned i perioden 2006-2017.

Registrerte rovdyrskader nord i Trøndelag i perioden 2006-2017. 2006 til venstre.

Sauebøndene svarte med blant annet å vise til mørketall. Det ble påpekt at kravene til dokumentasjon av skader er svært strenge, og at man er avhengig av å finne sauekadavrene innen kort tid om rovviltskade skal påvises.

- Jeg har kjennskap til bønder som fikk avkortning på erstatningssøknadene for tap til rovvilt i fjor høst. Denne høsten kommer til å bli spesiell når det gjelder erstatningssøknader, sa Frp-politiker og sauebonde Gunnar Singsaas fra Åfjord.

Han og flere andre fra beitenæringen føler seg sikre på at bjørnen har drept langt flere sauer enn det som så langt er bekreftet på Fosen i år.

- Nå er det over en uke uten at bjørnen har blitt registrert noe sted. Jeg har vondt for å tro at den bare ligger i ro og hviler, sa Singsaas.

Tore Solli i Indre Fosen kommune påpekte at det er fremdeles er tidlig i beitesesongen, og at det kan by på langt større tap om man nå ikke lykkes i å felle bjørnen.

- Bjørnen har rotet seg utpå en halvøy, og vi har en bjørn i området som tenderer mot overskuddsdreping. Den har ikke spist så mye av de siste sauene den har tatt. Det er lenge igjen av sommeren og beitesesongen. Så lenge bjørnen ikke blir tatt ut eller trekker østover, har vi et problem resten av sommeren, sa han.

Seniorrådgiver Seljevoll ved Fylkesmannen forklarte i sitt innlegg at det er på Fosen og i Meråker at bjørnen gjør størst skade for tiden.

- Det er påvist over hundre bjørneskader i Trøndelag så langt i år. Det er kanskje mer enn forventet. Vi trodde det skulle hjelpe å ta ut bjørn i Meråker og Gauldalen, men det gjorde det ikke, opplyste han.

Kartet viser hvor det er registrert bjørneskader i Trøndelag i år. I bjørnens prioriterte område inne ved svenskegrensa er det langt mindre skader enn ellers i Trøndelag. Den logiske forklaringen synes å være at det er få igjen som driver med sau i Lierne og Røyrvik og at sauene stort sett er inne i et rovdyravvisende gjerde.

Vil ha alle midler

Det ble fra alle hold påpekt at det kommunale skadefellingslaget har en vanskelig jobb med å få tatt ut bjørnen.

Sauebonde Kristoffer Moan og flere andre har likevel ment at myndighetene burde gjøre mer for å få felt bjørnen. Leksvik-bonden har blant annet lansert ideen om å ta i bruk helikopter med varmesøkende kamera. Han har også etterlyst mer bidrag fra Statens Naturoppsyn og Miljødirektoratet.

- Vi har en søknad inne hos Miljødirektoratet om å få bruke en drivende hund i jakten, opplyste Tore Solli i Indre Fosen kommune.

- Vi har den til vurdering. Det er imidlertid viktig å påpeke at det ikke er noe rask løsning på dette. En løs og halsende hund er heller ingen optimal løsning, sa seniorrådgiver Braa i Miljødirektoratet.

Fra venstre: Kristoffer Moan, Eivind Myklebust og Tore Solstad. Foto: Alexander Killingberg

Tore Solstad i Statens Naturoppsyn opplyste om at de nå har blitt spurt om å bistå i jakten.

- Vi skal vurdere hva vi har kapasitet til. Samtidig er det viktig å anerkjenne jobben som det lokale fellingslaget gjør. Jeg håper dere ikke er like tøffe mot dem som mot oss. Om dere er det, har vi neppe mange fellingsledere fremover, sa han og påpekte hvilken svært vanskelig oppgave fellingslaget har.

- La en ting være klinkende klart. Det har aldri vært tvil om at vi anerkjenner at fellingslaget gjør en kjempejobb. Det er ikke der problemet ligger. Punktum, sa sauebonde Moan.

- Jeg skjønner at det ikke er noen «quickfix». Men det er myndighetene som har ansvaret for å ta ut skadedyrene. Da må Statens Naturoppsyn være på banen med hva de kan tilby. Så må myndighetene ta konsekvensen av at de ikke tok ut denne bjørnen i Namdalseid i mai, påpekte Moan.

Erstatning?

Leksvik-bonden og flere av de andre fremmøtte var flere ganger inne på hvorvidt bøndene vil få dekket alle utleggene de har hatt i forbindelse med bjørneangrepene. Moan har tidligere nevnt erstatning for drepte sauer, tapte lam, dårlig ettervekst på lam, utlegg for gårdshjelp, innleie av kadaverhunder og mye annet.

- En hel haug med lam går uten mor i Rødsjøområdet og Leksvik. Det er ikke tvil om at ansvaret for å ta ut bjørnen ligger på myndighetene. Når jeg ringer Seljevoll hos Fylkesmannen, vet han ikke om han har mer penger å gi oss til ekstraordinære tiltak. Potten er tom, men det er ikke sånn at bjørnen slutter å drepe sau selv om potten er tom. Er det slik at beitenæringen skal ta den økonomiske belastningen når myndighetene ikke har penger til mer, spurte Moan.

Sauebøndene Kristoffer Moan (t.v.) og Eivind Myklebust fortalte tirsdag kveld om sine opplevelser med bjørn på Fosen. Begge har mistet flere av sine egne sauer de siste ukene. Foto: Alexander Killingberg

- Vi er ikke der ennå. Men om det blir en krevende situasjon, må vi melde inn til departementet at vi mener vi bør ha mer midler, svarte Seljevoll hos Fylkesmannen.

- Så det kan hende vi må blø for det, fortsatte Moan.

- Det er ikke gitt at dere får dekket alt dere finner på å gjøre i denne situasjonen, svarte Seljevoll.

Kjell Vidar Seljevoll fra Fylkesmannen. Foto: Alexander Killingberg

- Fylkesmennene får en viss pott å bruke til forebyggende og konfliktsdempende tiltak. Så opplever vi innimellom at det er ytterligere behov i en akuttsituasjon. I fjor hadde vi for eksempel en ekstremsituasjon på Toten hvor en ulv tok veldig mange sauer. Da ble det bevilget ytterligere penger, forklarte seniorrådgiver Braa i Miljødirektoratet.

Den nåværende fellingstillatelsen for bjørn på Fosen går ut fredag klokken 12.00. Seniorrådgiver Seljevoll gikk tirsdag kveld langt i love at det vil bli gitt videre fellingstillatelse dersom situasjonen med bjørn på Fosen vedvarer.

Statistikken viser antall registrerte døde bjørner per år i Trøndelag. Tallet (7) i år er uvanlig høyt.