Rådmannen anbefaler innstramminger og mer samsvar mellom inntekter og utgifter i sitt budsjettframlegg. Innstrammingene skal tas over to år. Omorganisering og naturlig avgang skal forhåpentligvis gi balansen rådmannen spør om.

Ørlandsrådmann Terje Meyer er nøktern optimist i forkant av årets budsjettmøte i kommunestyret. Etter periode med ekstraordinære utgiftsposter mener han at det skal la seg gjøre å få tatt de grepene som gjør at kommuneøkonomien kommer i balanse.

-Ørland kommune er ikke inne i noen økonomisk krise. Vi har fremdeles anledning til å ta de grep som må til, sier Meyer.

Årets driftsbudsjett er på om lag 159 millioner kroner. Sju tideler av dette er lønninger. En del av postene er engangsutgifter som ikke vil komme i 2008. De senere årene har kommunepolitikerne gang etter gang gjort vedtak som har gitt ekstraordinære utgifter. Pengene har blitt skaffet til veie ved låneopptak og ved at man har tappet disposisjonsfondet. Det sistnevnte er et bufferfond som ifølge kommunens retningslinjer til en hver tid skal være på en tidel av kommunens driftsbudsjett. For tiden skulle det altså stått om lag femten millioner. Etter andre kvartal i år lå kommunen an til et merforbruk på over 5,2 millioner kroner. Etter at årets underskudd er dekket inn, vil disposisjonsfondet stå igjen med om lag 3,2 millioner kroner.

Man venter at inntektene til kommunen til neste år vil havne i nærheten av149 millioner kroner. Kommunens lånefinansierte investeringer de senere årene har slått inn for fullt på utgiftssiden i form av økte avdrag og høyere rentekostnader. Hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres for å få et budsjett i balanse vil det bli politikernes oppgave å ta stilling til. -Min oppgave er å levere et budsjett i balanse, sier rådmannen.