-Iverksettingsbrevet er startskuddet for å realisere den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, som ble vedtatt av Stortinget for to uker siden. Med de meget gode resultater forsvarssektoren har oppnådd de siste årene, er jeg trygg på at arbeidet er i de beste hender, sier Eide.

En privilegert situasjon

-Det norske Forsvaret er i en privilegert situasjon. Dette takket være økte budsjetter og vilje til å ta tydelige og krevende politiske valg, beslutninger som har vært omstridte der og da, men som var kloke og fremtidsrettede. Disse valgene, sammen med en formidabel omstillingsevne fra sektorens ledere og ansatte, har brakt oss dit vi er i dag, sier Espen Barth Eide.

- Vi har i dag et moderne og effektivt innsatsforsvar i balanse og med høy operativ evne, med forbedringer fra år til år. Dette har vi fått til nettopp fordi vi har gjort tydelige valg, sier forsvarsministeren.

Mens mange av våre allierte i dag opplever store økonomiske utfordringer som fremtvinger kortsiktige og dramatiske reduksjoner i deres forsvar, nyter den norske forsvarssektoren fruktene av både den vellykkede omstillingen og stadig økte bevilgninger. I langtidsplanen for perioden 2013–2016 legges det opp til et historisk løft på mer enn 7 % reell budsjettvekst frem til 2016. I tillegg omfordeles frigjorte midler fra operasjonen i Afghanistan til prioriterte områder i den nasjonale strukturen.

-Sektoren har bred politisk støtte for å gjennomføre nye fremtidsrettede omstillinger og reformer, fordi vi ser mulighet for å oppnå enda bedre og mer relevante operative resultater og effekter. Dette bygger vi nå videre på gjennom den nye langtidsplanen som både befester og videreutvikler en moderne forsvarsstruktur for vår tid, sier forsvarsministeren.

Kontinuerlig evne til fornying og forbedring

Gjennom iverksettingsbrevet gir forsvarsministeren marsjordre til de fire etatsjefene i forsvarssektoren. Disse vil utforme egne planer og tiltak innenfor de føringer som er gitt fra Forsvarsdepartementet . Ved siden av praktiske strukturendringer og krevende materiell- og infrastrukturanskaffelser, skal sektoren frigjøre og omfordele betydelige midler fra en rekke store og små effektiviseringstiltak.

-Fokus framover i forsvarssektoren blir arbeidet med kompetansereformen den nærmeste tiden, og det legges opp til å fremme konklusjoner allerede mot slutten av 2013. Med en ferdigomstilt basestruktur og en topp moderne materiellpark, inkludert nye kampfly, vil kompetansereformen bli omstillingens tredje akse, avslutter Eide.

Forsvarsminister Espen Barth Eide under hans besøk hos Ørland hovedflystasjon i forbindelse med NATO Air Meet. Foto: Anders Beversmark