- Utgangspunktet for felles ledelse i Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett, er en samordning av ledelse og administrative funksjoner. Fosen tingrett er en selvstendig domstol som ligger på Brekstad og slik skal det forsette. Allerede fra konstituering av felles sorenskriver, frigjøres dommerkapasitet. De administrative oppgavene flyttes fra dommere på Fosen, som får mer tid til domsarbeid. Det gir rom for mer fleksibilitet, sier Leif Otto Østerbø, som er konstituert som sorenskriver i Fosen tingrett.

I dag er han også sorenskriver i nettopp Sør-Trøndelag tingrett.

Denne uka ble stillingen som fast sorenskriver for begge de to tingrettene lyst ut.

Digital portal

Tidligere i juni fattet styret i Domstoladministrasjonen (DA) vedtak om at Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett skal få felles ledelse. Østerbø er konstituert i stillingen og gir uttrykk for at han er blitt tatt godt imot av de ansatte ved Fosen tingrett.

Han har hatt flere arbeidsdager på Fosen allerede.

- Nå kommer også Fosen tingrett på det digitale systemet aktorportalen tidligere. Alle domstolene skal etter hvert få mulighet til å gjennomføre papirløse rettsforhandlinger, men det ligger ikke an til at alle får mulighet til å ha digitale rettssaler på lenge, sier Østerbø.

- Rykker frem i køen

Etter sammenslåingen av ledelsen i de to tingrettene, holder Fosen tingrett nå på å få nytt utstyr.

- Minst en av rettssalene i Fosen tinghus får utstyr for å kunne gjennomføre digitale rettssaker. Der er teknisk utstyr allerede i bestilling. Det tror jeg vil ha mye å si for fremtiden hos domstolen, sier Østerbø.

- Det viser at man satser på Fosen tingrett og på Brekstad. Det er som en konsekvens av vedtaket at Fosen rykker frem i køen nå og forhåpentligvis får utstyr på plass til høsten.

Sorenskriveren forteller at Sør-Trøndelag tingrett allerede har vært på det digitale systemet i flere år. Så lang ti 2018 har Sør-Trøndelag tingrett blant annet gjennomført over 40 digitale sivile tvistesaker og cirka 150 digital straffesaker (meddomssaker.

- Medarbeiderne på Fosen er veldig kompetente. Miljøene i Trondheim og på Fosen kan lære av hverandre. Det kan være å knytte sammen riktige personer som sitter på spesialkompetanse i dag. Det sitter spesialkompetanse i begge de fullverdige domstolene i dag, sier Østerbø.

Dialog og ansvar

Østerbø har tidligere signalisert at han kommer til å søke på den faste stillingen som sorenskriver for de to domstolene.

- Jeg har vært på Fosen noen arbeidsdager allerede og jeg er imponert over så godt medarbeiderne har tatt imot meg. Det er veldig viktig at prosessen fremover fortsatt skjer i dialog og samarbeid med de ansatte på Fosen. Vi har et ansvar for å yte så gode domstolstjenester til publikum som mulig, sier han.

- Når vi nå har fått frigjort mer dommerkapasitet som har vært brukt på administrasjon tidligere, bør det ligge et potensial til å korte ned saksbehandlingstiden. Et samarbeid mellom de to domstolene kan gi enda større bredde og dybde enn de to domstolene hver for seg. Det vil komme publikum til nytte, sier Østerbø.

- Toppmoderne

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg, domstolskommisjonen, som skal se på den fremtidige strukturen for alle landets rettssystem.

Bakgrunnen for kommisjonen er at organiseringen av domstolene sist ble reformert på begynnelsen av 2000-tallet. Samtidig håndterer domstolene stadig flere saker og mange av sakene er mer krevende enn før.

- Når det er mye å gjøre, og det er det i domstolene, er det avgjørende at vi har riktig kompetanse. Domstolene har ansvar for en viktig samfunnsoppgave på vegne av fellesskapet, sier Østerbø.

- Oppgraderingen av fasilitetene i Fosen tinghus viser at Fosen tingrett er med i planene for domstolene i fremtiden. Tingretten blir toppmoderne, sier Leif Otto Østerbø.