Fylkesrådmannen anbefaler utbygging etter alternativ A1. Det er estimert en kostnad på 270 millioner 2016-kroner.

Fylkesrådmannen slår i si utredning fast at prosjektet er prioritert som nummer én blant skredsikringsprosjekt i Sør-Trøndelag. Prosjektet gir ifølge fylkesrådmann Odd Inge Mjøen høve til å realisere et samarbeidsprosjekt som gir ringvirkninger langt utover rassikringa. Vedtaket som er gjort, innebærer at en går for det dyreste alternativet der det bygges to tunneler.

– Prosjektet gir fine synergier og samfunnsmessige gevinster dersom det gjennomføres, der alternativ A1 fremstår som det prosjektet med størst nytte, konkluderer Mjøen.

Tidsnød

Utfordringa for fylkeskommunen nå er tida. En eventuell avtale med Fosen Vind AS må godkjennes før 1. november 2016. I tillegg er det en utfordring at det økonomiske bidraget gitt av Samferdselsdepartementet er vesentlig avkortet i forhold til søknadsbeløpet.

Da det retningslinjene for bruk av skredsikringsmidler ble tydeligere, viste det seg likevel mulig for fylkeskommunen å forskuttere. Fylkeskommunen kan sjøl vedta å bruke framtidige rassikringsmidler Dermed ser rådmannen det som økonomisk mulig å forskuttere nødvendig kapital for å realisere prosjektet.

Viktig

Prosjektet har stor betydning for trafikksikkerhet og framkommelighet i denne delen av Åfjord kommune. I tillegg vil det kunne utløse nødvendige utbedringsprosjekter på Fv 723, som finansieres gjennom vindkraftutbygginga.

Vedtak:

1. Fylkesutvalget opphever vedtak i FT sak 11/16.

2. Fylkesutvalget vedtar, med bakgrunn i de nye avtaler som er fremforhandlet, at Fv 723 utbedres etter forprosjekt - alternativ A 1, med et kostnadsanslag på kr 270 mill (2016 kr) +/- 30%.

3. Fylkesutvalget vedtar å forskuttere fullfinansering av prosjektet med bakgrunn i Samferdselsdepartementets skriv av 16.07.2016 hvor det gis et tilskudd på kr 150 mill gjennom skredsikringsplan 1017 – 2021.

4. Vedtaket forutsetter at det inngås avtaler som sikrer fylkeskommunen et anleggstilskudd på kr 30 mill fra Statkraft ved Fosen Vind AS og på kr 10 mill fra Åfjord kommune.

5. Resterende kr 80 mill forskutteres av fylkeskommunen og nedbetales ved bruk av framtidige bevilgninger av nasjonale skredsikringsmidler etter 2021, som disponeres av fylkeskommunen.

6. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak av inntil kr. 230 mill til forskutteringen.

7. Med bakgrunn i behovet for snarlig avtaleinngåelse med Fosen Vind AS fattes vedtaket etter Kommunelovens § 13.

Karin B. Bjørkhaug fra Kristelig Folkeparti kom med følgende tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:

8. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen komme tilbake til fylkestinget med en ny sak om prioritering av rassikringstiltak i fylket og hvordan midlene fylkeskommunen får til formålet kan brukes mest effektivt.

Lettet

En tydelig lettet Knut Sundet i Fosenvegene AS er glad for at fylkespolitikerne gikk enstemmig inn for forslaget om å forskuttere midler til fylkesveg 723.

Daglig leder i Fosenvegene AS er på veg tilbake til Fosen i bil når Fosna-Folket får ham på tråden. Sundet var til stede under behandlinga av saken i fylkesutvalget.

- Dette var veldig supert, er Sundets umiddelbare kommentar.

En annen politiker som gleder seg over vedtaket i fylkesutvalget er varaordfører i Åfjord, Jon Husdal.

- Dette er for godt til å være sant, sier senterpartipolitikeren.

Lederen i komiteen for infrastruktur, Kristelig Folkepartis Karn Bjørkhaug, er også glad for at de fikk vedtaket i havn.

- Jeg er utrolig glad og letta for at vi endelig har kommet dit at vi er tverrpolitisk enig om å få til rassikring av fylkesvei 723 på Fosen, sier Bjørkhaug.