Daværende ordfører Einar Strøm (Sp) og varaordfører Jahn K. Winge signerte den omstridte avtalen med Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik i juni i fjor. Etter at Fosna-Folket først omtalte saken, har den vakt oppsikt langt ut over det politiske miljøet i Leksvik. Nåværende ordfører Saghaug ble ikke kjent med den "hemmelige" avtalen før i mai i år.

Etter at avtalen ble kjent, har både politisk forhandlingsutvalg og Leksvik formannskap gjort vedtak om at utvalget anser avtalen for ugyldig. Rådmann Dretvik sto imidlertid fast på at avtalen var gyldig.

Torsdag 15. september vedtok Leksvik kommunestyre å gi rådmann Dretvik lønnet permisjon. Vedtaket ble gjort under forutsetning av at avtalen fra juni 2015 ikke ble gjort gjeldende lenger.

LES RÅDMANNENS TILSVAR.

LES STRØMS TILSVAR.

Dette er innholdet i avtalen fra juni 2015:

Arbeidsavtale for Kai Terje Dretvik

Del I

1. Kai Terje Dretvik er med virkning fra 1. november 2013 fast ansatt som rådmann i Leksvik kommune

2. Følgende betingelser er knyttet til stillingen:

A. Lønn ved oppstart er kr 850 000 pr år. Lønnen er senere regulert til kr. 880 000 pr 1. mai 2014 og kr. 930 000 pr. 1. mai 2015. Regulering skal gjøres hvert år med minimum et gjennomsnitt av lønnsoppgjøret i kommunal sektor.

B. Medlemsskap i KLP

B. Fri mobiltelefon, pc/mac, en avis.

D. 2 ukers ekstra ferie i tillegg til lov og tariffestet ferie.

3. For det tilfelle at Kai Terje Dretvik fratrer stillingene som rådmann før pensjonsalder mottar han 3 års lønn. Dette gjelder ikke i det tilfelle denne avtales del II gjøres gjeldende.

Del II

For det tilfellet at Leksvik kommune opphører som egen organisasjon og Kai Terje Dretvik fratrer stillingen som rådmann gjelder følgende betingelser:

1. Kai Terje Dretvik tiltrer eksisterende eller nyopprettet stilling som kommuneadvokat i den nye kommunen som tidligere Leksvik kommune er en del av.

2. Følgende betingelser er- knyttet til stillingen:

A. Lønn og lønnsutvikling som om Dretvik fortsatt hadde vært rådmann i Leksvik kommune, dog minst samme lønn som rådmann i den nye kommunen minus 3%.

B. Medlemsskap i KLP. For det tilfellet at Dretvik mister pensjonsrettigheter eller får en dårligere pensjonsavtale som kommuneadvokat enn som rådmann skal dette kompenseres. Kompensasjonen skal enten skje gjennom lønnsutbetaling eller avtalepensjon som utbetales og administreres av KLP.

C. Fri mobiltelefon, pc/mac, avis

D. 3 ukers ekstra betalt ferie i tillegg til lov og tariffestet.

E. Rett til bruk av hjemmekontor og kontorplass ved Leksvik kommunehus. Det skal også stilles kontorplass til rådighet ved Rissa rådhus.

F. Rett til permisjon i kortere eller lengre tid for etter - og videreutdanning samt annet arbeid hvis det kan skje uten vesentlige ulemper for arbeidsgiver

G. For det tilfellet at Dretvik fratrer stillingen som kommuneadvokat mottar han 4 års lønn og full kompensasjon for pensjonstap.

H: Som kommuneadvokat har Dretvik rett til å påta seg private rådginingsoppdrag når dette kan skje uten konflikt med hovedarbeidsgiver.

I: Som tidliger rådmann har Dretvik fortrinnsrett til representasjon av kommunen i tilfeller dette er hensiktsmessig ( eks. KS, KLP, FM) og etter avtale med rådmann.

3: For å sikre hensikstmessig utøvelse av funksjonen er det viktig at enheten kommuneadvokat sikres nødvendige budsjettmidler til driftskostnader og kjøp av tjenester når enheten selv ikke innehar den nødvendige kompetanse. Det er også nødvendig at enheten har tilstrekkelig tilgang til interne støttefunksjoner. Kommuneadvokaten rapporterer direkte til rådmannen. Kommunen er inneforstått med at det vil ta noe tid å bygge opp denne nye funksjonen som skal benyttes til både interne og eksterne juridiske oppgaver.

Leksvik 23. juni 2015

(Følgende har signert avtalen, red. anm)

Einar Strøm, Ordfører, Leksvik kommune

Jahn K. Winge, Varaordfører, Leksvik kommune

Kai Terje Dretvik, Rådmann, Leksvik kommune

Side 1 av avtalen som ble signert 23. juni 2015.
Side 2 av avtalen som ble signert 23. juni 2015.