Politiets driftsenhet Midt, som består av lensmannsdistriktene Verran, Leksvik og Inderøy, Steinkjer, Verdal og Levanger, vil gjøre en midlertidig endring av drifta. Dette kommer fram i ei melding fra Lensmannen i Levanger. Følgende står å lese i ei pressemelding fra lesnmann Anne B. Ulvin:

Les også: Rappet bil og stakk

"Midlertidig samlokalisering av lensmannskontorene i Verdal og i Levanger fra juni 2014

Politianalysen (NOU 2013:9) med tittel ”Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer”, ble framlagt i juni 2013. Analysen anbefaler at det gjennomføres en strukturreform og en kvalitetsreform i politiet. Høringsfristen for analysen er satt til 1. oktober 2013, og analysen skal etter hvert gå til politisk behandling i regjering og storting.

Politiet forventer at det vil komme endringer i både struktur og oppgaveportefølje som følge av analysen.

Analysen understreker at politiet skal levere god polititjeneste der befolkningen bor, og at tilgjengelighet må tilpasses publikums behov for politiets tjenester.

Nord-Trøndelag politidistrikt har en desentralisert struktur. Vi har en iboende tro på nærpoliti og viktigheten av gode relasjoner mellom befolkningen og politiet. Dette er synliggjort gjennom tilstedeværelse i lokalsamfunnet. Politimesteren i Nord-Trøndelag har i utviklingsprosesser vært tydelig på at politiet skal være til stede der vi er i dag. Dette har preget valgene i forhold til tanker om fortsatt å ha lokasjoner tilpasset dagens behov der husleiekontrakter etter hvert går ut.

Lensmannen i Levanger startet i 2010 en prosess for å skaffe nye lokaliteter for et polititilbud i Levanger, etter at eksisterende leieavtale utløper i juni 2014. Lensmannen har fått tre tilbydere, og i uke 38 var det berammet forhandlingsmøter med tilbyderne.

18. september 2013 fikk politidistriktet beskjed fra Politidirektoratet om midlertidig stans av alle nye husleieprosjekter. Forhandlingsmøtene ble på bakgrunn av dette avlyst. Politidistriktet har ikke lenger fullmakter til å inngå nye avtaler om leie av lokaler, og vi er oppfordret til å finne midlertidige løsninger for lokalsituasjonen.

Driftsenhet Midt består av lensmannsdistriktene Verran, Leksvik og Inderøy, Steinkjer, Verdal og Levanger. Det er Driftsenhet Midt som er produksjonsområdet, og vi må finne midlertidige løsninger i påvente av sentrale beslutninger.

Som en midlertidig løsning, vil lensmannen i Levanger fra og med 23. juni 2014 levere tjenester fra lokaler hos lensmannen i Verdal. I denne midlertidige fasen skal vi finne gode praktiske løsninger for at tjenestene til befolkningen skal bli best mulig.

Det presiseres at den midlertidige løsningen ikke gir føringer for fremtidige løsninger. Vi er avhengige av å få avklart handlingsrommet i dialog med Politidirektoratet, før vi tar valg om vegen videre.

Anne B. UlvinDriftsenhetsleder og lensmann i Levanger "

Les også: Lensmann til dieseltyv: – Meld deg!