- Myndighetene har et sterkt ønske om at Austråttlandskapet skal komme inn i ordningen for de utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Man kan si at det er en slags forhåndsgodkjenning det vi har fått nå, sier seniorrådgiver Kari Kolle i landbruksavdelingen i fylkesmannen.

I mai for et år siden skrev Fosna-Folket at Austråttlandskapet var en kandidat til å få nasjonal status som et utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

Nå har fylkesmannen fått positiv tilbakemelding på ønsket.

Annet prosjekt

I dag pågår det en prosess for en ny kommunedelplan for Austråttområdet. Det vil trolig innebære at et større område enn de som allerede er vernet blir underlagt strengere krav.

Siktlinjene til og mot Austråttborgen kan bli vernet, og det kan komme restriksjoner på annen bruk i området. Ørland kommuner har eierskap til vernearbeidet slik at de sitter med hendene på rattet i stedet for å være en høringspart der regionale eller nasjonale interesser styrer arbeidet.

Ordningen med utvalgte kulturlandskap og Austrått som et av disse er ikke del av den prosessen.

Ordningen

Siden 2010 har kulturlandskapet på øygruppa Tarva i Bjugn kommune vært et av kulturlandskap som er del av den nasjonale ordningen.

Det er Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet som sammen står bak ordningen med de nasjonale kulturlandskapene. Grunneiere blir frivillig med på å delta i ordningen, og kan søke om støtte til å gjennomføre tiltak for å øke verdiene i landskapet.

Det kan være skjøtselsavtaler, eller andre tiltak for å styrke eller sikre våre felles kulturverdier som får tilskudd. Fylkesmannen administrerer ordningen i sin region.

- Det er anledning til å søke om støtte til å gjennomføre tiltak årlig. Man får betalt for jobben man gjør ved å øke verdiene i landskap, forklarer Kolle.

Prosess

I fjor gjennomførte fylkesmannen et folkemøte der grunneierne i området rundt Austrått var spesielt invitert. Der presenterte landbruksmyndighetene ordningen og sonderte om man kunne se for seg å delta.

Grunneierne var stort sett positive til å delta etter å ha fått forklart hva det vil innebære. Tilskuddsmidlene som del av en forvaltningsplan for området kan gå til tiltak som uansett vil gagne jordbrukere og andre grunneiere i området, om tiltakene fremmer bevaring av kulturverdiene.

Kolle forteller at Fylkesmannens ønske om å få med Austråttlandskapet i ordningen har ført frem.

- Såfremt grunneierne og kommunen opprettholder sin interesse vil Austråttlandskapet bli godkjent etter en nærmere prosess, sier hun.

- I høst begynner arbeidet i samarbeid med landbrukskontoret i Ørland og Bjugn for å dokumentere verdiene i området og finne en mulig avgrensning av hvilket område som defineres som det utvalgte, fortsetter seniorrådgiveren.