- Skal vi verne den beste matjorda må vi vite hvor den ligger. Skog og landskap har kartlagt rundt halvparten av landets dyrka mark, der i blant flere kommuner i Sør Trøndelag, opplyser Hilde Olsen i Norsk institutt for skog og landskap.

Dokumentere

Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere jordas egenskaper som ressurs, med tanke på å sikre arealer for matproduksjon. Samtidig gir dataene grunnlag for klimaplanlegging og ulike tilskuddsordninger.

I uke 17 og 18 vil personell fra Skog og landskap gå over innmarka for å kartfeste utbredelsen av ulike jordtyper i utvalgte deler av Ørland kommune. Enkelte steder vil også utmarka undersøkes, for å få en oversikt over dyrkingsreserver i de sentrale landbruksområdene.

Kartleggingen foretas etter et initiativ fra Ørland kommune. Områdene som kartlegges er valgt ut i samarbeid med landbrukskontoret. Det gjelder blant annet arealer som skal vurderes etter innspill til ny kommuneplan.

Forenklet kartlegging

Kartleggingen blir foretatt ved en nyutviklet metode som har fokus på jordkvalitet og dreneringsforhold. Den praktiske kartleggingen foregår ved at jorda undersøkes med jordbor. Jorda deles inn i ulike jordtyper på bakgrunn av egenskaper som har betydning for bruken av jorda, som for eksempel innhold av organisk materiale, jordas naturlige dreneringsgrad og jorddybde.

Utbredelsen av de forskjellige jordtypene tegnes direkte inn på felt-PC. Resultatene kan benyttes for å produsere aktuelle karttema, som jordkvalitet, hydrologiske forhold (bl.a. bæreevne) og karbonlager.

Kvalitetskart

Jordkvalitetskart viser hvor man finner den beste matjorda. Det vil si hvilke arealer som er best egnet til allsidig jordbruksproduksjon. Disse kartene kan være et hjelpemiddel for å forhindre nedbygging av verdifull jordbruksjord.  For å opprettholde matjorda for jordbruksformål er det viktig med vedlikehold av dreneringssystemer på arealer som krever kunstig drenering. Kart over dreneringsforhold viser hvor disse arealene befinner seg. Kartene kan også vise hvilke jordbruksarealer som er mest utsatt for klimaendringer.

Jordkvalitetskart og andre temakart basert på data fra jordsmonnkartleggingen vil etterhvert bli tilgjengelig for alle interesserte på www.skogoglandskap.no

Illustrasjonsbilde fra jordprøvetaking på Jæren.