- Trøndelagsfylkene viser lederskap, og har kommet lengst i arbeidet med fylkessammenslåing. De får nå én million kroner til utredning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune er invitert til å delta i regionreformen. For å forenkel arbeidet og legge til rette for gode lokale prosesser i regionreformen, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget et standardisert opplegg for støtte til utredning og støtte til informasjon og folkehøring.

- Stortinget har forventinger om at fylkeskommunene starter nabopraten allerede til høsten. Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing, sier Sanner.

Utredning og innbyggerinvolvering

Departementet vil gi 200.00 kroner i støtte per utredning (prosjektstøtte), samt 200.000 per fylke (fylkesstøtte). Støtten utbetales når det er gjort sammenfallende vedtak i de fylkeskommunene som ønsker å utrede sammenslåing. Det gis kun én fylkesstøtte per fylkeskommune.

For å involvere innbyggerne vil departementet gi 200.000 kroner per fylke i støtte til informasjon og folkehøring når fylkene har gjort vedtak om hvordan de ønsker å høre innbyggerne.

Utbetales i år

Fylkene som har kommet lengst i prosessen får dermed utbetalt støtte allerede i 2015. Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner får i alt én million kroner til sitt arbeid med regionreformen. 600 000 kroner skal gå til arbeidet med å få på plass et godt faktagrunnlag, mens 400 000 kroner går til informasjon og til å høre innbyggerne.

- Den norske fylkesstrukturen har ikke vært endret siden Bergen ble en del av Hordaland i 1972. Det blir derfor spennende å følge Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag i deres videre arbeid, sier Sanner.

I tråd med inndelingsloven vil Staten også gi kompensasjon for nødvendige engangskostnader som følge av sammenslåing av fylkeskommuner. Regjeringen vil komme tilbake med innretningen av statens støtte i løpet av høsten 2015, opplyses det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.