Etter det Fosna-Folket kjenner til går arbeidsgruppa for omorganisering av Region Fosen inn for dette.

De respektive kommunene får nå oversendt forslag til omorganisering og sammenslåing av lensmannskontorene i Rissa, Åfjord, Ørland og Bjugn. Forslaget som skal behandles politisk innen første april, innebærer at hovedenheten med felles lensmann blir ved Ørland og Bjugn lensmannskontor på Brekstad. Kontorstedene i Rissa og på Årnes består med stort sett samme struktur som i dag.

Gruppa bestående av politimesteren i Sør-Trøndelag, tre lensmenn og tre plasstillitsvalgte, foreslår at de tre første kontorene slås sammen til Fosen lensmannsdistrikt. Dette for å oppnå best mulig polititjeneste og best mulig servicetilbud til innbyggerne i regionen. Slik det en tid har ligget i kortene er det stor sannsynlighet for at tjenestekontoret i Bjugn legges ned. Kontoret har lave besøkstall, og mangler biometerisk passkiosk. Gruppa viser til at kontoret binder opp en ressurs som kan utnyttes bedre for regionen.

Tilfanget av oppgaver for hvert enkelt tjenestekontor kan bli noe endret. For eksempel samordning av forvaltningssaker, sivil rettspleie og enkelte andre gjøremål.