Målet er å komme fram til regler som tar hensyn til trafikksikkerheten, og som samtidig i større grad kommer i møte de behov som landbruket har. Ei gruppe, med deltakere fra organisasjoner og myndigheter, skal innen 1. juni i år gå gjennom regelverket og komme med framlegg til endringer.

- Jeg er opptatt av å få til et regelverk som tar hensyn til trafikksikkerheten, men som også gjør det mulig med moderne landbruksdrift. Jeg er usikker på om regelverket vi har i dag er formålstjenelig, og om det er tilstrekkeleg tilpassa trafikkmønsteret og strukturene i landbruksnæringa, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

I det siste har det vært vesentlig oppmerksomhet knyttet til den såkalte ”femkilometersregelen”. Regelen går ut på at landbruksredskap med ei bredde på mellom 2,55 og 3,50 meter kan kjøres på offentlig veg over ei kort strekning.

Vegdirektoratet har i sin håndheving av regelverket lagt til grunn at grensa for ei slik ”kort strekning” går ved fem kilometer. Med dagens bruksstruktur, med økende innslag av leiejord og samdrifter, kan dette skape problem for landbruket. Den lengste avstanden mellom bruk tilhørende ei samdrift kan være 34 kilometer.

- Inntil forslagene fra gruppa ligg ferdig, vil jeg be Vegdirektoratet legge til grunn denne grensa i si forståelse av regelverket, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Illustrasjonsbilde. Foto: Sigrun H. Overland