- Vi kan bekrefte at forholdet er anmeldt. Per nå har vi ikke oversikt over tidsrommet forholdet kan ha funnet sted i, eller omfanget. I anmeldelsen står det ikke et ord om pengesummer, sier fagleder Åsbjørn Vikan ved Økoteamet i Trøndelag politidistrikt.

Forsvarsbygg har i juni politianmeldt mulig bedrageri i forbindelse med rådgivingsoppdrag på kampflybase Ørland.

Hverken politiet eller Forsvarsbygg ønsker å gi detaljer om saken av hensyn til den pågående etterforskningen av forholdet.

Etterforskes

Vikan sier at Økoteamet i politidistriktet er koblet inn i etterforskning av saken som normalt.

- Det er riktig å si at vi er i en tidlig fase av etterforskningsarbeidet. På generelt grunnlag kan jeg si at det hender seg at bedrifter finner en utro tjener i sin aktivitet, sier han.

- Politiet på Fosen etterforsker også anmeldelsen. Det gjenstår avhør i saken, sier Vikan.

Dokumentasjon

Vikan sier at økonomisk kriminalitet ofte fører til at det finnes betydelig historisk dokumentasjon om forholdene.

- Det gjelder med mindre det er snakk om kontanter. Det er mulig for politiet å be Forsvarsbygg om bilag, fakturaer, kontoutskrifter og liknende for å få oversikt først over om noe straffbart har funnet sted. Og dersom det er tilfelle, for å avdekke omfanget, sier han.

- Når det bygges kampflybase snakker vi om virksomheter som utfører arbeid. Virksomheter styres av mennesker og vi må finne ut om det er snakk om en eller flere enkeltpersoner i dette tilfellet, sier Vikan.

- Ikke hastesak

Vikan sier ferietiden står på trappene, og ferieavvikling i mange bedrifter starter ved slutten av denne uka.

- Med mistanke om at noe straffbart har funnet sted, har Forsvarsbygg anledning til ikke å benytte de anmeldte i arbeid videre. Mesteparten av dokumentasjonen i saken vil være historisk, sier faglederen i politiet.

- Om det haster å etterforske en sak vil vi selvfølgelig benytte overtid og så videre. Jeg antar at denne saken kanskje også vil etterforskes etter ferien siden det ikke er noen utpreget hastesak, sier Vikan.

- Bedrageri

Forsvarsbygg har oversendt anmeldelsen til politiet, og har mottatt en bekreftelse på at anmeldelsen er mottatt. Begge dokumentene er journalført i Forsvarsbyggs offentlige postjournal.

Tittelen på Forsvarsbyggs oversendelse til politiet er «Anmeldelse av mulig bedrageri ved rådgivingsoppdrag på kampflybase Ørland».

Politiets svarbrev har tittelen «Bekreftelse på anmeldt forhold».

-  innsyn kan svekke etterforskningen

Offentlighetsloven har en egen paragraf med et unntak fra hovedregelen om at offentlige dokument i utgangspunktet skal være offentlig tilgjengelig som gjelder opplysninger rundt lovbrudd.

Derfor får lokalavisa naturlig nok avslag på innsyn i selve anmeldelsen med henvisning til den pågående etterforskningen.

«Meroffentlighet er vurdert uten at Forsvarsbygg finner grunn til å gi innsyn fordi dette kan svekke etterforskningen.» skriver Forsvarsbygg i avslaget på innsynsbegjæringen.

- Oppdaget i rutinekontroll

Forsvarsbygg skriver i en kommentar til lokalavisa at deres anmeldelse gjelder en innleid rådgiver med virke på Ørlandet.

«En innleid rådgiver Forsvarsbygg har benyttet seg av på Ørland flystasjon er anmeldt til politiet for mistanke om økonomiske misligheter», skriver Forsvarsbygg.

«Saken er relatert til reiseregninger vedkommende har levert til Forsvarsbygg, der Forsvarsbyggs ansatte avdekket et misforhold mellom oppgitte- og faktiske kostnader etter en rutinekontroll. Saken behandles nå av politiet.» skriver etaten videre.

Forsvarsbygg ønsker ikke å kommentere anmeldelsen ytterligere på nåværende tidspunkt.