Rådmann Emil Raaen la frem en oppløftende tertialrapport for årets første kvartal på tirsdagens kommunestyremøte i Botngård.

– Vi er meget godt fornøyde med det økonomiske resultatet vi hadde i fjor. Hovedtallene er at vi går med 6,8 millioner i pluss i 2016. Store engangsinntekter på skatt og ramme er høyere enn budsjettert. Vi har fått analyser fra Fylkesmannen og ks (kommunenes interesseorganisasjon) som viser at vi ikke kan påregne tilsvarende i årene fremover. Alt i alt syns jeg vi fortjener litt ros som organisasjon, sier rådmannen fra talerstolen.

Rådmann Lars Raaen (til høyre) la frem positive tall på kommunstyremøtet. Foto: Erik Eikebrokk

– Vi har betalt ned mer på det akkumulerte merforbruket enn vi har opprinnelig budsjettert. Det er foreslått å sette av overskuddet til fond for uforutsette utgifter, som vi regner med vil komme i fremtiden.

Tjenestekutt

En konsekvens av de gode tallene har vært store kutt i tjenesteyrkene. Bente Kristiansen ble ansatt som ny helsesjef i Bjugn kommune i januar 2017. Tjenestene i Bjugn kommune ble kontrollert i et tilsyn 9. og 10. mai.

– Vi fikk beskjed om at vi fikk avvik på tre, kanskje fire områder. Det er skuffende, men ikke overraskende. Avvik er noe vi tar med største alvor, og vi har allerede satt igang tiltak.

Helsesjef Bente Kristiansen tar avvikene i tjenestetilbudet på alvor. Foto: Erik Eikebrokk

Helsesjefen ble lovt en skriftlig rapport senest fjorten dager etter kontrollen, men denne har hun ennå ikke mottatt.

Det gode økonomiske resultatet gir håp om at tjenestekuttene skal stoppe opp, og i beste fall snus til investeringer innen spesielt skole, eldreomsorg og helse.

– Vi skal skryte av disse tallene. Det som er virkelig trygt er at vi skal slippe å redusere enda mer. Vi skal ikke slippe oss ned. Vi vet at dette er ett år, og at vi må fortsette å jobbe like godt fremover, sier Anne Torill Rødsjø (Ap).

Nok eiendomsskatt

– Vi har betalt ned mer gjeld enn det vi mente vi måtte, og det gir meg, som ikke er noen fan av eiendomsskatt, trua på at det blir sånn denne gangen, og så er det «that’s it», sier Rødsjø.

Varaordfører Hans Eide (Sp) slutter seg til Rødsjøs håp om å avslutte ordningen med eiendomsskatt som er planlagt i perioden 2016 til 2018.

– Løftet om å fjerne eiendomsskatten skal vi klare å holde, sier Eide.

– Det økonomiske resultatet viser at det går an å få til en sunn økonomi i kommunen. Men vi er langt på vei ferdig. Vi kan ikke legge inn noe slakke nå. Vi må komme i mål, og komme oss ut av Robek-lista, så fort som mulig. De tre årene med eiendomsskatt skal være slutt da. Det er nok ingen som betaler eiendomsskatten med vilje, men det er utrolig hvor positive folk blir når de ser at det virker. Det er viktig å kommunisere ut til folk, sier Laila Iren Veie (Sp).

Per Odd Solberg beklager sterkt at kuttene har gått utover skole og helse. Foto: Erik Eikebrokk

Eiendomsskatt til tross, Per Odd Solberg (BB) melder om en positiv holdningsendring blant innbyggerne i kommunen.

– Det er en annen holdning til bruk av penger i bygda, nå når vi har fått et nytt økonomisk regime. Men kuttene har jo gått utover noen, og jeg vil sterkt beklage at det har rammet skole og eldre, for det har det jo gjort.

SykefraværGjengs ordlyd er at kommunestyret er veldig godt fornøyd med det økonomiske resultatet, og det gis mange klapp på skuldre, både horisontalt og vertikalt i kommunen. Det er likevel flere som roper et mildt varsko.

– Det er en bekymring at sykefraværet har gått opp. Dette fører til økte utgifter. Kommunen sparer årlig 600 000 kroner på hver prosent vi går ned i sykefravær, hevder Solberg.

Kommunestyret er samstemt i at den største utfordringa fremover er det høye sykefraværet.

– Vi har allerede implementert internkontroller og systemer for kvalitetssikring. Vi har blant annet femten godt skolerte verneombud i Bjugn kommune som har skrevet mange gode rutiner. Systemet er oppe og går, og melder avvik og stiller spørsmål i forhold til ting som skjer på arbeidsplassene, sier helsesjefen.

Det gode resultatet til tross, rådmannen ber om edruelighet i forhold til bruken av overskuddet.

– Vi kan ikke budsjettere med uforutsette inntekter. Det vil jeg advare imot. Nå har vi en buffer, og disse midlene vil komme kommunen til gode, sier Raaen.

Kritikk fra høyre

Ifølge Einar Aaland (H) er ikke alt ved rapporten rosenrødt som rådmannen, med flere, vil ha det til.

– Jeg er ikke overrasket over at man er veldig fornøyd med resultatet. Men vi må ikke glemme tjenestenes kvalitet oppi det her. Det økonomiske resultatet er kjempebra, men vi må ikke glemme avvikene i tjenestetilbudet. Selv om tallene i rapporten ser bra ut, er det ikke nødvendigvis slik det ser ut for brukere og ansatte.

– Jeg føler ikke at bildet av tjenestene som tilbys oss, blir presentert til oss på en god nok måte. Sånn sett er jeg ikke fornøyd, sier Aaland.

Einar Aaland ønsker seg både god økonomi, og et godt tjenestetilbud. Foto: Erik Eikebrokk

Aaland etterlyser en tydeligere rapport, som belyser både økonomi og kvalitet i tjenestene, og ytret et sterkt ønske om om å få dette til neste rapport.

– Det er ingen av oss som er helt fornøyd med kvaliteten på tjenestene, men vi har kutta så mye som vi har hatt råd til. Fylkesmannen er tydelig på at det er en stor prestasjon som Bjugn kommune har gjort, repliserer ordfører Ogne Undertun (Ap).

– Målet i fremtiden må være god økonomi og et godt tjenestetilbud; ikke bare det ene, sier Aaland.