Her er brevet som ble sendt til Ørlandkommune 19. september:

Landbrukssjefen i Ørland kommune,Bernt Jørgen Stranden, ber på vegne av gamle storfosninger om at det blir reistnavnesak på navnet på det høyeste fjellet på Storfosna. De mener rett navn på fjellet erVettaheia. Stranden husker selv at dette navnet ble brukt på 1960-tallet, da han vokste opp påStorfosna. I 1992 ble navnet Fosenfjellet vedtatt som navn på fjellet, og med denne skrivemåten. Dable samtidig navnet Fosenheia avslått.

Hva mener du fjellet bør hete? Diskutér nederst i saken.

Kartverket reiser navnesak for å finneut følgende:

  • Er Vettaheia rett navn på fjellet?

  • Hva er i så fall rett skrivemåte?

  • Har fjellet flere navn, slik at bådeFosenfjellet og Vettaheia er i bruk?

  • Skal i så fall ett av dem ha forrang(hovednavn - undernavn) eller er de likeverdige sidenavn?

  • Eller har de ulik utstrekning? Beggenavna er i hovedsak knytta til den høyeste toppen.

Det er Kartverket som ervedtaksmyndighet for naturnavn. Før det blir gjort vedtak, har kommunen rett til å uttale seg, oglokale organisasjoner har rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til. I følge lov omstadnamn § 4 er hovedregelen for stedsnavnnormering å ta utgangspunkt i dennedarva lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivningsprinsipper.SE OGSÅ: Lesernes høstbilder

Det er kommunen som skal kunngjøre atnavnesak er reist; i to aviser som blir lest på stedet, eller på annen høvelig måte. Kommunenhar også ansvaret for å innhente og samordne lokale høringsuttalelser. Høringsuttalelsenesendes til Stedsnavntjenesten for Midt-Norge, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap,NTNU, 7491 Trondheim, med kopi til Kartverket. Ordinær høringsfrist for kommunen er 2 månederfra mottak av dette brevet.

Brevet er undertegnet fylkeskartsjefLars Mardal og stedsnavnansvarlig Nils Jørgen Gaasvik.