I perioden 2008 til 2012 var det lave fødselstall i Åfjord, men man har nå opplevd en stor økning fra 2013 og til og med inneværende år. Dette har skapt utfordringer for den fysiske strukturen i barnehagene.

– For liten kapasitet

«… Vi har for liten kapasitet til å ta inn alle barn som ønsker plass, men har klart å opprettholde full barnehagedekning med midlertidige løsninger. Vi er i gang med å se på strukturen for barnehagene i Åfjord i et lengre perspektiv. I forbindelse, blant annet med dette arbeidet, har vi sett at det vil være svært hensiktsmessig å få inn fagkompetanse på barnehageområdet …», sto blant annet å lese i saksutredningen til denne saken.

foto
Slik ser det nye organisasjonskartet for oppvekstsektoren ut. Illustrasjon: Åfjord kommune

En pluss i forhold til sammenslåing

En ny organisering av oppvekstsektoren blir framholdt som en pluss i forhold til den forestående sammenslåingen med Roan kommune. Ledergruppen under sektorsjef utvides med to rektorer fra Roan og virksomhetsleder barnehage får tre ekstra enheter med to ledere fra barnehagene i Roan.

Åfjord kommunestyre vedtok saken som innstilt, og ber om at kostnadene til den nye organiseringen skal innarbeides i kommunes budsjett for 2018.