I ei utsendt melding fra NOAH står følgende å lese:

Et tredvetalls dyr vil bliavlivet med både rifle og pil.  De første 2 dyrene vil bli skutt med pil ibedøvd tilstand, deretter vil det bli skutt på ubedøvde dyr.

- Dette er som å gå inn på etbeite og skyte kyr med pil og bue, for å studere graden av lidelse, sier SiriMartinsen i NOAH.  - Vi synes det er svært kritikkverdig at ledelsen vedSvanøy Hjortesenter vil bruke de halvtamme dyrene sine i et slikt forsøk - somkun har til hensikt å tilrettelegge for en ny type fornøyelsesjakt.

NOAH mener videre at et sliktforsøk ikke vil være realistisk, da det er stor forskjell på reaksjonsmønsterettil hjort i hegn og hjort i naturen:

- Svanøy Hjortesentermarkedsfører seg med tilitsfulle dyr som lar seg klappe av besøkende. Selv om ikke de tammeste dyrene vil bli valgt ut til forsøket, så erhjort i hegn generelt fortrolige med mennesker, og ikke i fluktberedskap, slikhjort i naturen er.

Det er mange momenter som taler imot buejakt:

- Nøytrale studier fra USA viser høy andel skadeskyting på hjortmed pil og bue.  En studie som pågikk fra 1989 til 2006 viste engjennomsnittlig skadeskyting på 18 % på hjort.  Oppfølgingsskudd vedskadeskyting tar lengre tid ved buejakt enn ved eksisterende jakt. BueskyttereNOAH har diskutert med anslår at det tar 10-15 sekunder å spenne buen, sikte ogskyte.  I løpet av den tiden kan et skadeskutt dyr ha beveget seg langt. Buejakt har også vist å gi vanskeligere ettersøk, i følge andre studier.Dette burde være noen av momentene som veier tungt mot å tillate enprøveperiode med buejakt, sier Siri Martinsen.

- NOAH mener at Dirketoratet for Naturforvaltning,Miljøverndepartementet og Mattilsynet prioriterer feil dersom de velger å brukeressurser på utredning av buejakt for å tilrettelegge for en gruppe jegere ogderes ønske om å praktisere sin sport på levende dyr.  Mange saker somgjelder dyrevern nedprioriteres av disse instansene, som nå går buejegernesærend, sier Martinsen.

NOAH reagerer på at ikke Miljøverndepartementet heller berDirektoratet om å faglig utrede eksisterende jaktformer for å innskrenke antalljaktformer basert på dyrevelferd:

- Det er ikke behov for flere jaktformer for å "økespenningen" i jakta. Det er snarere behov for en gjennomgang av risikoenved alle de eksisterende jaktformer - med tanke på å forby flere. Å bruke merressurser på i felt å kartlegge lidelsene dyrene må gjennomgå i eksisterendejakt, med den intensjon å redusere lidelse, ville vært langt mer hensiktsmessigenn å bruke offentlige midler på å presse frem en jaktform som i felt har vistseg å innebære stor risiko for dyrene, sier Martinsen

NOAH vil jobbe videre medstoppe forsøket på Svanøy Hjortesenter:

- Dette forsøket dreier seg ikke om å skaffe ervervelse avkunnskap som tar berettigede samfunnsmessige eller vitenskapelige  hensyn- som er vilkåret for å tillate forsøk.  Det handler om å legge til rettefor en gruppe menneskers ønske om å utnytte dyr.  Mange i samfunnetreagerer negativt på at dyr skal påføres lidelser for at mennesker skal fornøyeseg.  Over 5000 har så langt signert en kampanje mot buejakt i Norge, mensBuejegerforbundet har ca. 700 medlemmer, hvoran alle heller ikke er positivetil å skyte på levende dyr med dette våpenet, avslutter Martinsen.