Fylkestinget har vedtatt revidert realfagstrategi forSør-Trøndelag fylkeskommune «Reale møteplasser 2013+»

Fylkestinget ber fylkesrådmannen tilrettelegge for at defaglig sterke elevene i den videregående skolen skal kunne ta realfag på ethøyere nivå enn det de selv er elev på (høyskole/ universitetsnivå). Fylkestinget ser på dette som etviktig tiltak for at alle elver skal oppleve å få faglige utfordringer i på sitt nivå.

Fylkestingetber om en årlig rapportering påoppfølging ogresultater av tiltakene som er beskrevet i strategiplan for realfagsatsning.

Fremtidensbehov for kompetent arbeidskraft krever at flere elever velger å fordype seg i realfag gjennom heleutdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning.

Det er viktigå bemerke at tilgjengelig og tilpasset undervisning er viktige stikkord for åfå flere elever opp til et bedre faglig nivå i realfag og for å få flere elever til å velge realfag.

Da er detsærdeles viktig å systematisere dagens strategier og muligheter i et samarbeidmed grunnskolen og høyere utdanning slik at flere elever kan velge realfag pået høyere nivå ennhvor de selv er elev.

Nettskolen ogomvendt opplæring er her spennende verktøy spesielt for å gi muligheter tilelever som ønsker å utfordre seg særskilt innenfor realfag.

Ogsårealfagskonkurranser, samt å tilrettelegge timeplaner, samhandlingmellom realfag og yrkesfag, bedre realfagsrom og etter og videreutdanning avrealfagslærere er her viktige virkemidler og muligheter for å øke rekrutteringen og det fagligeutbytte.

Fylkestingetmener det er viktig å legge til rette for at elever med ønsker ogforutsetninger for å fordypeseg ekstra i realfag får muligheten til det ved alle fylkets videregåendeskoler slik at fremtidens store behov for realfagskompetanse kan dekkes.