Denkommende regjeringen går inn for å etablere et uavhengig veitilsyn.

- Vistøtter forslaget og håper dette kommer raskt på plass, sier direktør JanJohansen i Trygg Trafikk.

I dag fører Statensvegvesen tilsyn over riksveiene, som de selv «eier». Den største delen av detoffentlige veinettet består imidlertid av fylkesveier. Her har ikke veitilsynetnoe mandat. Slik er det også for de kommunale veiene i Norge.

- Vi er positivetil at det nå skal etableres et uavhengig veitilsyn. Dette har vi jobbet for iflere år fordi vi mener det er viktig med bedre oppfølging og kontroll av heledet offentlige veinettet, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Uavhengighetviktig

7. oktoberpresenterte Høyre og Frp den politiske plattformen for den kommenderegjeringen. I dette dokumentet skriver partiene at de vil: «Etablere etuavhengig veitrafikktilsyn, og vurdere effektiviseringspotensialet knyttet tiltettere integrering mellom de ulike statlige tilsynene innentransportsektoren».

- Det er gledeligat regjeringen har satt dette på agendaen. Vi trenger et tilsyn som fungerer påsamme måte som i luftfarten og på jernbane, sier Johansen.

Trygg Trafikkønsker samtidig at det innføres felles krav til drift og vedlikehold av båderiksveier, fylkesveier og kommunale veier. Da vil et kommende tilsyn kunnestille samme kvalitetskrav til hele veinettet.

Internkontroll

I april 2007 sendteTrygg Trafikk et brev til Samferdselsdepartementet der vi ba om opprettelsen avet uavhengig veitilsyn. Brevet ble utformet i samarbeid med 10 av våremedlemsorganisasjoner, som alle så behovet for et tilsyn innen veitransporten.

I februar 2009konkluderte et regjeringsoppnevnt utvalg med at det burde etableres etuavhengig veitilsyn. Dette mente både flertallet i utvalget og et klartflertall blant instansene som fikk rapporten til høring.

Til tross for dettevalgte Samferdselsdepartementet i 2010 å opprette et tilsyn i regi avVegdirektoratet.

- I dag fører en statligetat kun tilsyn med seg selv. Dette kalles vanligvis internkontroll. Vi serfram til at det etableres et uavhengig organ for hele veisektoren, sierJohansen.

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk