- Det er svært viktig å ha en sorenskriver til stede på Fosen. Dersom vedtaket blir stående, blir vi i Fosen tingrett fjernstyrt fra en sorenskriver i Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim. Jeg kan ikke se for meg at sorenskriveren i Sør-Trøndelag bruker sine knappe ressurser på å reise utover hit, sier tillitsvalgt i Fosen tingrett Irene Husby.

Hun opplyser at fire av Fosen tingretts seks ansatte stiller seg bak klagen som nå sendes til Kongen i statsråd. Fosna-Folket er ikke kjent med når klagen vil bli behandlet.

Reagerer

Husby reagerer på prosessen frem mot sammenslåingsvedtaket. Hun stiller seg også tvilende til om styret i Domstolsadministrasjonen har grunnlag for å fatte et slikt vedtak.

Det var etter at dagens sorenskriver i Fosen tingrett, Marit Holand, søkte om avskjed som sorenskriver og ba om å få fortsette kun som tingrettsdommer at prosessen startet opp. Domstolsadministrasjonen skulle da velge mellom tre alternativer: Ansette ny sorenskriver, konstituere en sorenskriver eller slå sammen ledelsen i Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett. Husby beskriver prosessen som et lyntog.

- Vi har hatt ett møte med Domstolsadministrasjonen. De kom utover hit i mars. I forkant av møtet oppfattet vi at det sto mellom tre alternativ, mens det i møtet var uinteressant å snakke om noe annet enn felles ledelse med Sør-Trøndelag tingrett. Prosessen er preget av at Domstolsadministrasjonen holder kortene tettest mulig inn til brystet så lenge de kan. Deretter skal vi uttale oss med svært korte frister, sier hun.

Husby viser blant annet til at de i et brev den 3. april fikk opplyst at høringsfristen var den 20. april.

- Da hadde vi også påska i løpet av klageperioden.

Ifølge sakssammendraget til direktøren i Domstolsadministrasjonen ble det også gjennomført et drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene den 28. mai.

- Sårbar

Domstolsadministrasjonen mottok i alt 15 høringsuttalelser fra blant andre advokater og kommunene på Fosen.

- Det er overhodet ikke tatt hensyn til de massive protestene som har kommet inn, mener Husby.

Domstolsadministrasjonen beskriver Fosen tingrett som en liten og sårbar domstol som har små muligheter til å takle lengre sykefravær, spesielt på dommersiden. I fjor måtte en rettssak gjennomføres på nytt nettopp på grunn av sykefravær. Domstoladministrasjonen mener Fosen og Sør-Trøndelag tingrett med felles ledelse kan utnytte ressursene bedre og blant annet få til en mer effektiv saksavvikling.

«Det legges til grunn at dommerne i Sør-Trøndelag tingrett, på frivillig basis vil kunne ta saker i Fosen tingrett i noen tilfeller når dette er nødvendig ut ifra ressurssituasjonen», sto det i sakssammendraget fra direktøren i Domstolsadministrasjonen.

- Utrolig fleksible

Husby kjøper ikke argumentasjonen om at Fosen tingrett er spesielt sårbar.

- Ansatte i en liten domstol er utrolig fleksible. Dersom en er borte fra jobb, blir arbeidsoppgavene gjort uansett. I tillegg har vi et veldig lavt sykefravær, sier hun.

Husby bekrefter at saksbehandlingstiden har økt noe, men mener det i hovedsak skyldes at tingretten gikk fra å ha én sorenskriver og to dommerfullmektige til én sorenskriver og en tingrettsdommer.

- Uansett kan jeg ikke se at sårbarheten går utover utførelsen av dommergjerningen, sier hun.

Husby har ingen tro på at ressursene utnyttes bedre om Fosen og Sør-Trøndelag får felles ledelse. Hun påpeker at også Sør-Trøndelag tingrett fra før av er presset på ressursene.

- Burde ventet

Ifølge forskriften skal felles ledelse kun vurderes dersom det foreligger «særlige grunner». Husby kan ikke se at dette kravet er oppfylt i denne saken.

- Er det et særskilt tilfelle at en sorenskriver velger å fortsette som tingrettsdommer? Man må påregne at en sorenskriver både dør, skifter stilling eller går av med pensjon. Det er jo en del av normalsituasjonen, mener hun.

Et ekspertutvalg skal frem til 2020 utrede domstolsstrukturen i Norge. Husby reagerer derfor på at Fosen og Sør-Trøndelag får felles ledelse før utvalget har lagt fram sin rapport.

- Det jobbes iherdig i hele Norges land med å etablere felles ledelse før rapporten ligger på bordet. De bør vente, mener hun.

Nedleggelse?

Husby føler seg sikker på at felles ledelse er første skritt på veien mot en nedleggelse av Fosen tingrett. Hun viser til da tre tingretter på Helgeland fikk felles ledelse.

- Etter hvert blir budsjettene, nettadressene og alt samkjørt, sier Husby.

At Fosen og Sør-Trøndelag tingrett allerede har felles ledelse, mener hun vil være et argument for å legge ned Fosen tingrett om Stortinget skal behandle saken.

- Har dere noen forhåpning om å vinne frem med klagen?

- Ja, om ikke hadde vi ikke klaget, påpeker Husby.

Uenig i hastverk

Iwar Arnstad i Domstoladministrasjonen (DA) sier de ikke mener at prosessen med å etablere felles ledelse for Fosen og Sør-Trøndelag tingrett har gått for fort. Han viser blant annet til møtet i Fosen tingrett den 19. mars hvor han mener Domstoladministrasjonen var tydelige på at de ønsket å jobbe videre mot en felles ledelse.

«Det ble varslet i dette møtet at vi skulle sende ut et høringsbrev til lokale aktører og interessenter. Dette ble sendt ut den 3. april, med høringsfrist 20. april. Medarbeiderne ved Fosen tingrett sendte sin høringsuttalelse datert 12. april. DA orienterte også om at spørsmålet om felles ledelse ved Fosen tingrett var en sak for styret, og at en eventuell styrebehandling ville være aktuell i styrets junimøte.

Om prosessen rundt etablering av felles ledelse har gått for fort, kan alltid diskuteres. Vi mener ikke det, og mener absolutt ikke at vi har holdt kortene til brystet. DA mener derimot at det har vært åpenhet rundt DAs syn på alternativet felles ledelse gjennom hele prosessen. Tidsfrist for høringsuttalelse var 3 uker, og de som ba om forlenget frist fikk det», skriver Arnstad i en e-post til Fosna-Folket.

«Det skal foreligge «særlige grunner» før man skal vurdere å slå sammen ledelsen i to eller flere tingretter. Hvorfor er det en særlig grunn at en sorenskriver velger å trappe ned?»

«Felles ledelse må ses i sammenheng med de krav om kostnadskutt som følger av ABE-reformen. Den særlige grunnen er at Fosen tingrett er en svært liten domstol – i dag bestående av to dommere og fire saksbehandlere. Domstolen er særlig sårbar – den har små muligheter til å takle plutselige og lengre sykefravær – spesielt blant dommerne – og større svingninger i sakstallet.

Felles ledelse vil frigjøre kapasitet til dømmende virksomhet, større fleksibilitet med hensyn til saksavvikling og styrke det faglige miljøet for begge domstolene», svarer Arnstad.

«Er intensjonen med sammenslåingen å på sikt legge ned Fosen tingrett?»

«Felles ledelse har ingen betydning for rettskretsen for den enkelte domstol. Det vil si at vedtaket innebærer at Fosen tingrett opprettholdes. Befolkningen vil fortsatt ha den samme reiseavstand til sin domstol, enten det er som tiltalt, fornærmet, saksøker/saksøkt eller vitne.

Felles ledelse kombinert med at dommerne vil utnevnes for begge rettskretsene, vil sikre en mer robust domstol for distriktet enn dersom felles ledelse ikke etableres. Dermed vil også rettssikkerheten for befolkningen bli styrket.

DAs styre er klar over at mange ansatte og andre som ønsker opprettholdelse av sin lokale domstol, er engstelige for at felles ledelse er et første skritt mot nedleggelse av domstolen. Avgjørelsen av domstolsstrukturen i Norge er et politisk spørsmål som avgjøres av Stortinget. Det er ikke styrets intensjon med felles ledelse å påvirke den framtidige domstolsstrukturen i Norge. Etablering av felles ledelse er utelukkende et tiltak for å optimalisere driften og opprettholde kvaliteten for derigjennom å sikre et godt domstolstilbud for befolkningen», svarer Arnstad.

Fosna-Folket har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra sorenskriveren ved Fosen tingrett.

Les mer om saken:

Kan slå sammen tingrettene i morgen.

Juristforbundet reagerer på justisministerens svar.

Nevner ikke Fosen tingrett i svar på spørsmål om Fosen tingrett.

Får ministersvar om tingretten.

18 kommuner kjemper for Fosen tingrett.

Forbereder seg på ny nedleggelsesrunde.