Vedtaket ble gjort mot én stemme.

- Vi er veldig glad for at det ble sånn, sier Rissa-ordfører Ove Vollan (H).

- Det blir veldig bra, sier Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H).

- Det er naturlig at Verrabotn tilhører Indre Fosen når vi ser på naturen, og så får vi noen flere innbyggere, sier Saghaug.

Vedtaket

1. Verran kommune legger avgjørende vekt på at en betydelig andel av innbyggerne ønsker kommunetilhørighet til Rissa/ Indre Fosen kommune. Resultatet fra den rådgivende folkeavstemningen

viser at et flertall av innbyggerne i Verrabotn grunnkrets ønsker å tilhøre Rissa/ Indre Fosen kommune.

Verran kommune anbefaler derfor at det gjennomføres en grensejustering jf. kommunestyret sitt vedtak av 28.4.2016. Dette innebærer at deler av Verrabotn grunnkrets (0206) overføres til Rissa/ Indre Fosen kommune.

2. Det økonomiske oppgjøret mellom Verran og Rissa/ Indre Fosen kommune er relevant for den videre

prosessen. Før grensejustering gjennomføres, skal Verran og Rissa/ Indre Fosen kommuner arbeide fram grunnlaget for et økonomisk oppgjør/ erstatning. Rådmannen utarbeider en oversikt som

fremlegges kommunestyret for godkjenning.

3. Det nedsettes et forhandlingsutvalg som forhandler på vegne av Verran kommune, bestående av ordfører, varaordfører, rådmann og rådgiver for oppvekst/ samfunn.

4. Det foreligger relativt store økonomiske konsekvenser for dagens Verran kommune av at deler av Verrabotn grunnkrets(0206) overføres til Rissa/ Indre Fosen kommune. En overføring vil være til ulempe

for kommuneøkonomien og det øvrige tjenestetilbudet i Verrankommune. Det tas derfor forbehold om at kommunestyret både i Verran og Steinkjer vedtar kommunesammenslåing mellom Steinkjer og Verran kommuner, og at Kongen i statsråd bestemmer at nye Steinkjer kommune opprettes, for at vedtak om grensejustering i Verrabotn grunnkrets iverksettes.

5. Kartverket har enkelte merknader til foreslåtte kommunegrense, men disse er ikke aven slik art at det innebærer vesentlige endringer i kommunen sitt forslag til justert kommunegrense. Innspillene fra

Kartverket søkes innarbeidet i grunnlaget for en evt. ny kommunegrense.

6. Grensejusteringen iverksettes 1.1.2020.