Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som melder om dette.

Målet er at blant annet husdyrgjødsel skal kunne benyttes som energi. Dette vil gi viktige miljøgevinster på flere områder. Biogasspotensialet i fylket tilsvarer energibruken til mer enn 15 000 husholdninger.

Biogass er en ressurs som i svært liten grad blir benyttet i Norge i dag. Biogass, som i hovedsak består av metan, kan produseres fra blant annet husdyrgjødsel og annet organisk avfall. Oppgradert biogass har de samme egenskapene som naturgass. Store mengder metan, som er en sterk klimagass, dannes under tradisjonell lagring av husdyrgjødsel. Utnyttelse av gassen vil hindre at den lekker til atmosfæren og således gi en klimagevinst. Andre viktige miljøeffekter er erstatning av fossile brensel og bedre utnyttelse av gjødsel.

Husdyrgjødsel er den ressursen som totalt sett representerer den største andelen av biogasspotensialet i Norge, men mange former for husdyrgjødsel består av store mengder vann. Det er lite hensiktsmessig å transportere slik gjødsel over store avstander. Derfor er det interessant å vite hvor ressursene finnes. Løsningen på dette er utviklingen av et biogasskart. Husdyrgjødsel som er kartlagt i Sør-Trøndelag tilsvarer 140 GWh energi. Enova gjorde i 2008 en nasjonal kartlegging. På bakgrunn av denne kan det totale biogasspotensialet i Sør-Trøndelag anslås til mer enn 300 GWh eller energibruken til over 15 000 husholdninger.

Illustrasjonsbilde: Kristin Grøttan