Sør-Trøndelag politidistrikt vurderer en fullstendig omlegging av beredskapstjenesten i fylket som vil kunne få følger for både publikum og tjenestemenn.

Ett av forslagene som nå er til vurdering er en kontinuerlig bemanning. Lensmann Hallgeir Stjern i Åfjord er ett av medlemmene i arbeidsgruppen som ser på beredskapsordningen i politidistriktet. For Fosen gjelder det lensmannskontorene for Rissa, Åfjord samt kontoret for Ørland og Bjugn. Til sammen er 18 polititjenestemenn berørt av forslagene.

Reservetjenesten

Arbeidet omfatter alle de 19 lensmannskontorene i politidistriktet, stasjonene Heimdal og Sentrum i Trondheim, samt fellesoperativ enhet i Trondheim. I alt 22 enheter er omfattet av nyordningen. Politioverbetjent Bjørn Ivar Ustad ved Sør-Trøndelag politidistrikt leder arbeidsgruppen som jobber med prosjektet i visepolitimester Toralf Pedersens utdanningspermisjonstid.

-Vi tar sikte på å ha en revidert plan klar til 10. februar, men til sist er det politimesteren som avgjør saken, sier Ustad.

Han forklarer at formålet med omleggingen blant annet er å ta bort reservetjenesten, men han presiserer at arbeidet ikke er avsluttet.

Omdiskutert

Ett av de mest omdiskuterte er å legge om fra hjemmevakt til kontinuerlig vakt. I dag er det fire mann i hjemmevakt i de berørte lensmannsenhetene i Fosen.

-Vi har nå sendt inn en konsekvensanalyse p hva dette vil innebære for Fosen, og har kommet til at vi må ha åtte nye stillinger på Fosen for å få dette til å gå opp, forteller Hallgeir Stjern.

Dersom det blir helkontinerlig vakt er det snakk om at det til enhver tid skal være minst to politimenn på jobb i Fosen, døgnet rundt – året rundt.

Ny beredskapsordning kan framtvinge behov for åtte nye stillinger i politiet på Fosen, ifølge lensmann Hallgeir Stjern i Åfjord. Han sitter i arbeidsgruppa som ser på nyordningen.