- Når vi er her fra Vitenskapsmuseet på utgraving, er det for å dokumentere ting som skal ødelegges. Her står vi i en bosetning fra jernalderen. Det er et automatisk fredet kulturminne. Vi bevarer kulturarven for ettertiden ved å dokumentere funnene i detalj, sier feltleder Eivind Magnus Færøy Krag.

Han og de andre arkeologene kom til Ørlandet i begynnelsen av mai.

Nå er matjorden fjernet og arkeologene er i full gang med å registrere og dokumentere kokegroper, gamle jordbruksfelt og andre historiske rester.

Moderne kartleggingsverktøy i bruk for å dokumentere spor etter tidligere generasjoner. Her Silje Sivertsvik og Vegar Hyttebakk. Foto: Jakob Ellingsen

- Historieløst

Jernalderen er betegnelsen på epoken etter bronsealderen, når jern begynte å bli brukt i redskap. I Norge begynte den omkring år 500 før vår tidsregning opp mot slutten av vikingtiden.

- Det er vår felles kulturarv vi dokumenterer. Det er viktig at folk vet hva oppgaven vår er når vi graver ut et område. Det finnes ikke skriftlige kilder så lang tilbake som dette. Uten utgravning ville dette området blitt historieløst. Den felles kulturarven ville vært helt borte, sier arkeolog Vegar Hyttebakk.

- Vi bevarer historien for ettertiden selv om gjenstandene fysisk er borte. Det er omfattende spor her, men det er for tidlig i utgravingen til å komme med detaljer, sier Krag.

Det er et betydelig område som skal graves ut og dokumenteres for ettertiden. Det mindre feltet fylkeskommunen tidligere har fått gravde ut ligger midt i området. I fremtiden skal det bli forsvarsboliger her. Foto: Jakob Ellingsen

- Fantastisk spennende

Det er i forbindelse med at Forsvarsbygg skal etablere forsvarsboliger på tomta at utgravingene finner sted.

Prosjektleder for utgravingene er Geir Grønnesby. Han forklarer at det er Forsvarsbygg, som gjennomfører tiltaket på området, som bekoster det arkeologiske arbeidet. Det er Vitenskapsmuseet som har det regionale ansvaret for kulturminnevernet som planlegger og gjennomfører arbeidet.

- Arkeologisk sett er Ørlandet fantastisk spennende. Kanskje de aller viktigste arkeologiske verdiene her er dette feltet sett i sammenheng som en brikke i puslespillet sammen med andre utgravinger i området, sier han.

- Det har vært store utgravinger i forbindelse med utbyggingen på kampflybasen. Det har vært utgravinger på Hovde og flere andre steder. Til sammen gir de et bilde av hvordan folks liv på Ørlandet var.

Eivind Magnus Færøy Krag forklarer at kulturarven bevares for ettertiden selv om de fysiske gjenstandene fjernes. Foto: Jakob Ellingsen

Bakover lag for lag

En mindre utgraving av området som fylkeskommunen sto for avdekket bosetningen i området. Man fant den gang eldre dyrkingslag som spor etter jordbruk, kokegroper og hull etter stolpene på hus.

- Nå ser vi på de øverste, nyeste lagene. Så langt har vi funnet eldre antatte dyrkingslag og kokegroper. Så langt er det for tidlig å si om det stammer fra aktivitet over lang tid, eller i flere kortere omganger, sier Krag med spaden i hånden.

- Vi graver oss tilbake i tid lag for lag nedover. Det vil vare en uke ut i juni. Så får vi se hvor lang tilbake vi finner spor, sier feltlederen.

- Funnene må vi komme tilbake når vi kommer lenger med utgravingen, sier Eivind Magnus Færøy Krag.

Silje Sivertsvik og Eivind Magnus Færøy Krag diskuterer utgravingen akkurat i overgangen mellom lag fra jernalderen og det området som tidligere er gravd ut. Foto: Jakob Ellingsen