Det er utbedring av 200 meter i sentrum som står på topp, som en ser av lista over.

Foruten denne lista med veistrekninger i prioritert rekkefølge, ble det enstemmig vedtatt i tillegg at kommunestyret ønsker at kostnader for alternativ veg Skarvåsen — Almlifossen utredes nord for eksisterende veg. Dette for at man skal få et bilde på om dette alternativet blir rimeligere enn fremlagte trasé-forslag.