Idrettshallen på Stadsbygd får dispensasjon fra kravet om radonsperre i grunnen.

Det vedtok Hovedutvalget for landbruk, teknisk og miljø i siste møte.

Begrunnelsen for å gi dispensasjon er at det over tid er foretatt målinger som viser at radonkonsentrasjonen er under grenseverdien. Det forutsettes imidlertid at ventilasjonsanlegget er dimensjonert på en slik måte at opphopning av radongass unngås.

Forslag fra Liv Darell om at det ikke gis dispensasjon fra kravet om radonsperre i grunnen på grunn av mulig helsefare for barn og unge som skal bruke hallen.

Endelig vedtak:

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot tre stemmer. Liv Darell (Sp), Bjørn Vangen (H) og Sverre Anders Hafeld (Ap) stemte mot.