«Dersom det viser seg at prosessen mellom kommunen og Forsvarsbygg ikke fører frem, vil Forsvarsdepartementet sende frem en anmodning om at statlig plan iverksettes», skrev forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) i et brev til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Brevet er datert 25. juni. Forsvarsministeren anmoder i brevet Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å gjøre forberedelser til en statlig overtakelse av reguleringsplanprosessen for Ørland hovedflystasjon.

«En konkret anmodning om å iverksette statlig plan vil bli fortløpende vurdert. Dersom det viser seg at prosessen mellom kommunen og Forsvarsbygg ikke fører frem, vil Forsvarsdepartementet sende frem en anmodning om at statlig plan iverksettes», heter det i anmodningen.

Politikerne i Ørland er uenige om hvorvidt iverksettelse av en statlig plan er aktuelt per i dag. Ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) og Knut Ring (Ap) mener dette er sannsynlig, mens Høyres Torhild Aarbergsbotten avviser at det er aktuelt.

«Innskjerpende krav»

Forsvarsbygg har i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Ørland hovedflystasjon utarbeidet en rekke utredninger. Forslag til planbestemmelse for Ørland hovedflystasjon ble oversendt fra Forsvarsbygg til Ørland kommune i januar i år. Planutvalget vedtok 6. juni å sende ut planforslaget på høring.

«Kommunen vedtok i den forbindelse en rekke innskjerpende krav og tiltak i forhold til Forsvarsbyggs opprinnelige forslag. Eksempelvis gjelder dette krav som endrer etablert praksis vedrørende innløsning av eiendom og gjennomføring av støytiltak, blant annet gjennom krav om innløsning av all bygningsmasse i hele rød sone på generelt grunnlag. Videre gjelder det krav om rekkefølgebestemmelser for ulike trafikksikkerhetstiltak, avvikling av skolevirksomhet, tiltak knyttet til friluftsliv, samt avbøtende tiltak for å avhjelpe og kompensere for uheldige virkninger som til dels ikke er en direkte konsekvens av kampflybaseetableringen», skriver forsvarsminister Søreide.

Fredag forrige uke vedtok Ørland planutvalg en revidert utgave av reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon. Ifølge Høyre-politiker Torhild Aarbergsbotten er det ikke lenger aktuelt at staten overtar reguleringsplanarbeidet.

Frykter innsigelser

Forsvarsministeren mente at Ørland kommunes forslag til reguleringsbestemmelser, som ble vedtatt 6. juni, klart ville føre til innsigelser i den videre planprosessen.

«Dette vil medføre en stor risiko for utsettelse av planvedtaket til innsigelsessaken er ferdigbehandlet. Ørland kommune og Forsvarsbygg har innledet samtaler om mulighet for justering av forslag til reguleringsbestemmelser. Det er imidlertid pr. d.d. ingen indikasjoner på at kommunen vil gjøre justeringer som minsker risikoen for en innsigelsesprosess», skriver Søreide.

«Negativ innvirkning»

De første F-35 kampflyene skal etter planen lande på Ørland hovedflystasjon i 2017. Forsvarsministeren mente at tidsplanen sto i fare.

«Etter Forsvarsdepartementets vurdering er det viktig at reguleringsplanen blir behandlet i løpet av november 2014, og at kampflybasen kan etableres i henhold til Stortingets vedtak. En innsigelsesprosess vil etter Forsvarsdepartementets syn medføre ytterligere forsinkelser i reguleringsplanprosessen og innebære at kampflybasen ikke kan ta imot de nye kampflyene i 2017. Det vil få negativ innvirkning på et svært viktig forsvars- og sikkerhetspolitisk tiltak, en virkning som må søkes unngått så langt det er mulig», heter det i brevet fra minister Søreide.

Fosna-Folket.no har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra Forsvarsdepartementet.