Fredag vedtok regionrådet en anbefaling om at en slik fusjon bør bli utredet.

- Det er flere årsaker til at vi bør vurdere en fusjon. Den viktigste er kanskje at Fosenbrua aldri vil bli realisert uten at dette blir et Fosen-prosjekt. Så er dette også nødt til å bli et tverrpolitisk prosjekt, mener styreleder i Fosen regionråd og Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap).

Initiativet til bru over Trondheimsfjorden mellom Flakk og Rørvik kom fra Indre Fosen. Selv om Fosen regionråd sammen med Stadsbygd sparebank allerede er den største aksjonæren i samferdselsselskapet Fosenbrua, mener Undertun det er viktig at bruprosjektet blir et prosjekt som hele Fosen jobber for.

17 av 18 prosjekt

Veiprosjektet Fosenvegene så dagens lys i 2004, men selve bomveiselskapet ble stiftet året etter. Etter at eierkommunene på Fosen i tillegg til Inderøy og Agdenes samt Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde gått inn for prosjektet, ble bompengeproposisjonen vedtatt i Stortinget i 2011. Veiutbyggingen kom i gang allerede i 2010, og i løpet av 2020 vil 17 av 18 veiprosjekt etter alt å dømme være fullført. Det 18. prosjektet, som fort kan bli byggingen av strekningen Sund – Bradden i Rissa, vil trolig ikke bli igangsatt før tidligst neste år. Det betyr i så fall ferdigstillelse en gang tidlig på 2020-tallet.

Totalkostnaden på Fosenveg-prosjekt er i 2018-kroner på 2,4 milliarder kroner. 75 prosent finansieres gjennom bompenger. Innkrevingen tok til i 2012 og skal etter planen pågå til 2027.

Mange prosjekt

I tillegg til en fusjon av selskapene Fosenvegene og Fosenbrua, ønsker Fosen regionråd å videreføre prosjektet Fosenvegene også etter at dagens veiprosjekt står ferdig. Styreleder Undertun påpeker at det er en rekke uløste veiutfordringer på Fosen. Han nevner bru over Trondheimsfjorden, stjørnfjordforbindelsen, kystvei mellom Botngård og Åfjord, vei mellom Harbak og Roan, kystveiforbindelse mellom Osen og Flatanger samt fylkesvei 710 fra ferja og inn til Orkanger som aktuelle prosjekt å jobbe videre med. Han tror det kan være en styrke at man har ett selskap som jobber med de store samferdselsprosjektene på Fosen. I dag er det selskapet Fosenbrua som jobber med stjørnfjordforbindelsen, brua mellom Flakk og Rørvik samt ny vei mellom Rissa og Fevåg.

- Det bør være opplagte synergier ved å jobbe med samferdsel på Fosen i ett felles selskap. Vi vinner ikke fram i kampen om veimillionene uten at hele regionen står bak, mener Undertun.

Vil overta aksjene

Sekretariatet i Fosen regionråd skal nå utrede en videreføring av Fosenvegene etter 2020. I dag er Trøndelag fylkeskommune inn på eiersiden i prosjektet. Regionrådet vedtok fredag at det er ønskelig at Fosen-kommunene overtar alle aksjene i Fosenvegene fra 2020.

«Fosenkommunene tar sikte på å finansiere drifta av selskapet fra 2020, med direkte årlige tilskudd, og ny daglig leder ansettes», heter det videre i vedtaket.

Les mer:

Tror utlendinger vil finansiere bru over Trondheimsfjorden.