Etter fire måneders drift i 2018 viser regnskapet at Bjugn kommune har et merforbruk pålydende 3,7 millioner kroner. Budsjettsprekken skyldes primært økte behov ved Botngård skole og i PRO-tjenesten (pleie, rehabilitering og omsorg).

Budsjettdisiplin

Da den nedslående tertialrapporten ble behandlet i formannskapet tidligere i juni var ordfører Ogne Undertun (Ap) tydelig på at behov for ytterligere ressurser må innom politisk behandling.

– Jeg har stor forståelse for at behovene i både helse og skole er store, men vi må forholde oss til gjeldende budsjetter, sa ordføreren i formannskapet.

Torsdag forrige uke ble kommuneøkonomien nok en gang gjenstand for debatt, denne gang i kommunestyret.

– En del utfordringer

– Vi har en del utfordringer innen helse og oppvekst. Nå jobber vi med å sette inn tiltak for å bedre situasjonen. Utfordringene kommer fortløpende, men her har det sviktet hos rådmannen. Det beklager vi, sa rådmann Ådne Røkkum til kommunestyret, og lovet å komme tilbake med innsparingstiltak i august – med mål om balanse ved årets slutt.

Administrasjonen innskjerper rutinene for økonomistyring, og vil arbeide med sykefravær og organisering for å finne effektiviserende tiltak.

Har forståelse

– Vi forstår at det er knapt med ressurser, men vi må forholde oss til budsjett og det vi har å rutte med. Når det blir kritisk, enten det er innen skole eller helse, så har vi respekt for at administrasjonen sier at dette ikke går. Men vi er en fattig kommune med høy belåning, sånn er det dessverre, sa ordføreren.

Politikerne skulle torsdag vedta første saldering i 2018, som betyr at budsjettet tilpasses drift.

Investeringsbudsjett

Her ble det etter forslag fra Anne Torill Rødsjø (Ap) besluttet å støtte elever fra Bjugn som deltok i en matematikkonkurranse i Oslo med 15.000 kroner for å dekke utlegg. Det ble også enighet om å øke rammen til ungdomsklubben i Bjugn med 230.000 kroner, som dekkes med bruk av fond.

Bjugn kommune har i tillegg satt opp en rekke investeringer som skal dekkes med låneopptak, blant annet 400.000 kroner til forprosjekt om vannledning til Tarva, 300.000 kroner til kommunens badestrender, 250.000 kroner til utvidet kapasitet ved Lyngrabben barnehage og 900.000 kroner til asfaltering.

Totalt er det investeringer for 10,2 millioner kroner som dekkes med låneopptak.

Driftsbudsjett

Innen drift settes det av mer penger til både Botngård skole, kultursektoren, helse og omsorg, og arealbruksenheten. Totalt er det 7,8 millioner kroner i tilleggsbevilgninger til drift.

Det er også fattet politiske vedtak som er vedtatt uten dekning i opprinnelig budsjett, som 100.000 kroner til Fagerenget montessoriskole og 1 million kroner til Botngård skole.

Dette dekkes inn ved bruk av fondsmidler, økt aksjeutbytte og bruk av tilleggsbevilgningspost.