Som kjent ble konklusjonen i forsvarsstudien endret til å legge ned Ørland og beholde Bodø. Det ble gjort da generalene samlet seg på et møte på Rygge. Basen på Rygge har ikke vært vurdert nedlagt i noen av utredningene som har figurert så langt. Flytting av aktiviteten fra Gardermoen til Rygge er vurdert, men det er aldri tatt stilling til fordeler og ulemper ved flytting den andre veien.

Luftforsvaret er i dag spredd på de to hovedflystasjonene på Ørland og i Bodø og har henholdsvis en og to jagerflyskvadroner. De fem flystasjonene på Bardufoss, Andøya, Sola, Gardermoen og Rygge står for annen flyoperativ virksomhet. Forsvarsgreina har bakkebasert virksomhet i Sørreisa og Mågerø og skoler på Madla, Kjevik og Luftkrigsskolen i Trondheim.

I løpet av de senere årene er det også bygd opp et «Luftforsvarets utdanning og kompetansesenter» (LUKS) på Rygge og her ligger også et «Luftoperativt inspektorat» (LOI).

Redningshelikoptertjenesten er organisert av Luftforsvaret gjennom 330-skvadronen og finnes flere steder i landet, blant annet Ørland.

Hovedbasen er på Sola og detatsjementer finnes på Banak, i Bodø, og på Rygge.

Luftforsvaret hadde tidligere en omfattende virksomhet på Kjeller i Lillestrøm. Denne virksomheten finnes fortsatt, men den er i sin helhet overført til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Av grunner som ikke framgår av skrivelsen, er det ikke gjort vurderinger rundt relokalisering av denne virksomheten.

«Det er meget utfordrende å drøfte de mange aktuelle alternativer for fremtidig organisering av Luftforsvaret på en enkel og oversiktlig måte.

Dette skyldes ikke minst at mange av de vurderte alternativene har stor grad av gjensidig og innbyrdes avhengighet av hverandre.» Dette står å lese under punk 8.5 «Drøfting». Videre i punkt 8.5.1 heter det: «Studien har mottatt betydningsfulle innspil fra FD III vedrørende allierte og bilaterale forpliktelser. Ørlands forpliktelser er særlig tydelige. Det vises i denne sammenheng særlig til skriv av 22, mai 2007 (2005/0182-242) og 6. juni 2007 (2005/01825-256).» Liknende vurderinger er gjort for Andøyas vedkommende. Mens Andøya i den forrige forsvarsstudien lå tynt an, har man denne gangen vurdert flyttingen av det om lag 250 mann tunge fagmiljøet som problematisk.

Som forventet er familiepolitikken viet en del oppmerksomhet.

«Livslang karriere i samme område» er angitt som en målsetting i forbindelse med at baser slås sammen. Bodø vurderes som attraktivt å slå seg ned i for familier. For Ørlands vedkommende har man konkludert med «at en betydelig del av personellet ønsker å bosette seg i Trondheim.» Hvilket grunnlag de har basert disse antakelsene på er ikke tatt med i studien.

Familiepolitikken ser ut til å være grundigst behandlet i forbindelse med vurderingen av Ørland og Bodø.

Under behandlingen av drift av baser blir det framhevet som en fordel at Ørland har lite sivil flyging. Det gir større handlingsrom for militær aktivitet. For Bodøs vedkommende blir den sivile trafikken på den annen side omtalt som et pre fordi man kan dele kostnader ved drift med sivile.

I studien blir det under punkt 8.5.5.2 påstått at Ørland hovedflystasjon ikke ligger i nærheten av Hærens og Sjøforsvarets baser som det er aktuelt å samarbeide med. I neste setning er Forsvarets avdelinger på Rena nevnt og at basen har et bredt samvirke med disse.

Halkavarre skytefelt i Finnmark omtales som «det eneste godkjente fullskala skytefelt for kampfly». Forsvarstudien legger opp til å videreføre virksomheten på dette skytefeltet, uansett hvilken jagerflybase som vil bestå. Ørlands tilgang til skytefelt mellom Tarva og Halten er ikke nevnt.

Bygningsmassen på hovedflystasjonene er vurdert ganske forskjellig. På Bodø blir det påstått at den har «stor gjenbruksverdi», mens på Ørlandet skal det være «underdekning ved etablering av en kampflybase». Til tross for at Ørland har fungert som internasjonalt treningssenter i en tiårsperiode, heter det at Ørland ikke er dimensjonert for et framtidig nasjonalt/alliert treningssenter for kampfly.

Et spennende punkt i studien er behandlingen av en QRA, en reaksjonsstyrke, ved valg av den ene eller den andre basen. Det blir påstått at det blir 125 millioner dyrere per å velge Ørland framfor Bodø. Studien gir ingen pekepinn om hvordan man har kommet fram til dette tallet.