- Man har hatt gode intensjoner for det man gjorde før igangsettelsen av utbyggingsarbeidet på Ørland flystasjon i 2016. Rekkverket har i praksis vist seg å være en dårlig løsning. Både for å ivareta trafikksikkerheten for mye trafikanter, og også for de kjørende, sier ordfører Tom Myrvold (H) til resten av formannskapet.

Nå blir trolig rekkverket på Vestråttveien fra Skiftkrokan til Skankegrenda flyttet to år etter at det ble satt opp.

Torsdag behandler kommunestyret i Ørland saken, og går trolig for et spleiselag med fylkeskommunen for å få på plass bredere veibane og gangvei.

Krav

Statens vegvesen satte som krav før utbyggingen av Ørland flystasjon at det skulle settes opp rekkverk på den 1,5 kilometer lange strekningen på Vestråttveien mellom Skiftkrokan og Skankegrenda. Forsvarsbygg betalte kostnadene i tråd med den anbefalte løsningen fra vegvesenet.

Administrasjonen skriver i sitt saksframlegg at man ikke lykkes med å skaffe tilleggsmoduler for å utvide veibredden den gang.

- Jeg er glad for at det skjer noe. Jeg bor i området og trafikken er lite oversiktlig. Jeg er livredd for ungene, sier Therese Eidsaune (H).

Grunneierne

Administrasjonen skriver til politikerne at det er mulig å gjennomføre prosjektet innenfor kostnadsrammen på 5,1 millioner kroner for å utbedre både veibredde og gangveien fordi grunneierne sier seg villige til å avstå nødvendig areal fra grunneierne langs strekningen.

Derfor anbefaler de at man setter i gang med prosjektet så raskt som mulig.

- Jeg må berømme grunneierne som er villige til å være med på dette under noen forutsetninger. Det vil være dumt ikke å få på plass gatelys langs strekningen samtidig, sier varaordfører Finn Olav Odde (Sp).

Det går mye tungtransport på strekningen. Det førte til situasjonen der Vegvesenet påla Forsvarsbygg å få på plass dagens løsning. Foto: Jakob Ellingsen

Gatelys

I spleiselaget for selve veien, bidrar fylkeskommunen med 2,65 millioner kroner før moms, mens kommunen bidrar med 2,45 millioner kroner, også uten MVA.

Det gjør at man får råd til å flytte rekkverket så dagens veibane med en bredde på 6 meter utvides til 8 meter inkludert veiskulder. I tillegg blir gangveien 3 meter bred, i motsetning til dagens adskillig smalere utgave.

Administrasjonen har utredet hvor mye det vil koste å sette opp gatelys på strekningen på 1,5 kilometer samtidig som man likevel vil jobbe på strekningen.

- Det vil være billigere å gjøre begge deler i samme operasjon, opplyser rådmann Arnfinn Brasø.

For

Formannskapet utarbeidet et fellesforslag der de råder kommunestyret til å bevilge ikke bare midlene til kommunens andel av veiutbedringen, men også å sette opp gatelys samtidig. De vedtok naturlig nok det omforente forslaget enstemmig.

- Når vi har diskutert gatelys i kommunestyret har øverste prioritet vært å lyssette fylkesvei 710 til Skiftkrokan. Det er naturlig å bygge gatelys videre derfra nå, sier Odde.

- Det vil være lite fremtidsrettet ikke å gjøre det når vi likevel skal utbedre strekningen, sier Myrvold.

Skisser

Arbeiderpartiets Knut Ring sier det hadde vært fint å se skisser av hvilken løsning man går for slik at politikerne ser hvilken løsning man nå er med på å finansiere.

- Tegninger gjør at alle har en klar forståelse av hvordan det kommer til å se ut, sier han.

- Fylkeskommunen har godtatt at det er kommunen som ferdigstiller tiltaket. Det er ikke hverdagskost for å si det sånn, sier Arnfinn Brasø.

Inkludert en bevilgning på 1,0 millioner kroner til gatelys vil Ørlands andel av prosjektet koste 3,45 millioner kroner uten moms.

Formannskapet foreslår at kommunestyret tar pengene fra disposisjonsfondet.

Endelig vedtak i saken ventes på kommunestyremøtet torsdag.