– Det er viktig for oss å sikre fortsatt drift for landbrukseiendommene som berøres av utvidelsen av flystasjonen. Vi har derfor kjøpt inn eiendommer slik at grunneiere kan bytte areal med oss, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase i en pressemelding.

I forbindelse med byggingen av kampflybasen, så skal dagens rullebane forlenges med 600 meter i retning nordøst, det vil si i retning Uthaug. For å få til dette må Forsvarsbygg kjøpe grunn fra aktive gårdbrukere. Med Forsvarsbyggs gjennomførte kjøp av grunn, om lag 435 dekar, får gårdbrukere som må avstå grunn muligheten til å få dette kompensert. Forsvarets behov for nytt areal er totalt på om lag 650 dekar. Rundt 450 dekar av dette kan etter utbyggingen leies ut til dyrket mark.