Som Raaen skriver innledningsvis i forslaget er Bjugn kommune i ferd med å tilbakelegge et økonomisk krevende år preget av tøffe prioriteringer og store utfordringer. Budsjettforslaget for neste år bærer ikke bud om at kommuneøkonomien kan friskmeldes riktig enda, og Raaen foreslår samme stramme linje i 2017.

- Nøkternt og realistisk

Det gjøres derfor ikke de store endringene fra fjorårets budsjett. Budsjettet er på cirka 286 millioner kroner totalt.

- Dette er et nøkternt og realistisk budsjett bringer oss videre på ferden ut av ROBEK, sier rådmannen.

- Samtidig har vi funnet rom til noen små gledelige nyheter, sier Raaen.

Ingen kan trolig kalles «budsjettvinnere» i forslaget fra rådmannen, men det er lagt inn en million kroner til opprusting av skolegården ved Botngård skole.

- Gledelig

I forslaget står det at skolegården ikke innbyr til lek og aktivitet slik den ser ut i dag.

Bjugn helsesenter får i likhet med skolen en million kroner, til miljørettede og bygningsmessige forbedrende tiltak. Det er også foreslått midler til en ekstra helsesøsterressurs og et halvt årsverk psykiatrisk sykepleier som skal styrke skolehelsetjenesten.

- Det er også gledelig at vi nå kan sette av penger i fond, sier rådmannen.

Eiendomsskatt

Kommunen har et akkumulert merforbruk pålydende 32,5 millioner kroner, hvor de betaler ned cirka 10 millioner kroner årlig. Det er eiendomsskatten på hus og hytter som benyttes for å betale ned merforbruket. Skatten avvikles i løpet av 2018.

I 2017 og 2018 vil all inntekt fra eiendomsskatt holdes utenfor driftsbudsjettet. Inntektene skal utelukkende brukes til å betale ned merforbruk samt fond.

Det regnes med at den kommunale gjelda vil øke noe neste år, men til gjengjeld reduseres kostnader til renter og avdrag. Rådmannen ønsker også å holde investeringene på et så lavt nivå som mulig i den kommende perioden.

- Jeg er godt fornøyd med at vi ser en stødig kurs mot god økonomistyring, sier Raaen.

Oppvekst største budsjettpost

Rådmannens forslag i et utvalg budsjettposter:

Politiske styringsorganer: 3 469 000 kroner. Posten økes med litt over 300 000 kroner fra fjoråret med midler til gjennomføring av Stortingsvalg 2017.

Rådmannen: 2 607 000 kroner. Posten reduseres med 1,8 millioner kroner fra 2016, men i årets budsjett er lønn til oppvekstsjef og helsesjef flyttet til deres respektive fagområder.

Personal og organisasjon: 11 565 000 kroner. Reduseres med cirka 170 000 kroner fra 2016.

Helse og omsorg: 90 143 000 kroner. Det betyr en økning på drøyt 5 millioner kroner fra i fjor, blant annet til lønn til helsesjef, ekstra helsesøsterressurs, et halvt årsverk psykiatrisk sykepleier for skolehelsetjenesten, kurs til ansatte i psykisk helse og rusarbeid, og kompetanseutvikling for legekontoret.

Oppvekst: 95 915 000 kroner. Økning på cirka 750 000 kroner fra fjorårets reviderte budsjett. Det er satt av 1 million kroner til investering og opprusting av skolegården ved Botngård skole. Barnehage og barnevern får tilnærmet likt budsjett som i 2016.

Kultur: 11 577 000 kroner. Økning på cirka 500 000 kroner fra i fjor. Bjugn kulturskole tilføres ressurser i tråd med økt elevtall, samt kostnader til oppgradering av utstyr og inventar i kulturhuset, biblioteket og FosenHallen.

Teknisk avdeling: 13 022 000 kroner. Økning på rundt 1,2 millioner kroner fra 2016. Foreslått 100.000 kroner til opprensking av Lagunen og Botngårdselva.