– Dersom klimamålsettingen blir kostbar, kan vi bli utfordret på hvor mye båt og ferje vi kan kjøre. Det er krevende å balansere ambisjonen vi skal ha om klimamålsetting opp i mot det økonomiske handlingsrommet, sa samferdselskomitéleder Karin Bjørkhaug (KrF) i forbindelse med et ekstraordinært møte som skal finne sted i oktober.

For 1. oktober skal samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag ha et ekstraordinært møte, som omhandler materiellstrategi for framtidens kollektivtransport i Sør-Trøndelag. Da skal det fattes en innstilling som senere i oktober skal vedtas i fylkesutvalget. Vedtaket skal legge overordnede føringer, og deretter skal AtB sette en ramme for mye penger som skal brukes på ferje og buss. I innstillingen fra rådmannen legges det vekt på klimatiltak.

Strategien gjelder blant annet anbudsoppdraget Flakk - Rørvik og Brekstad - Valset og Kystekspressen fra 2019. Ifølge Bjørkhaug er anbudene fra AtB klare til å legges ut nærmere årsskiftet 2015/2016.

– Trist og leit

Nestleder i samferdselskomiteen, Torhild Aarbergsbotten (H), reagerer på at Bjørkhaug sier at «dersom klimamålsettingen blir kostbar, kan vi bli utfordret på hvor mye båt og ferje vi kan kjøre».

– Det er trist og leit å lese at lederen av samferdselskomiteen mener at fylkeskommunens klimamål skal overstyre ferje- og båttilbudet til og fra Fosen. Skal vi følge denne tankegangen kan vi like godt vedta at det ikke skal bo folk i distriktene, og at alle skal bo i byen. Da hadde transportbehovet blitt mye mindre. Som jeg tolker henne, er hun mer opptatt av fylkets klimamål, enn å legge til rette for et godt ferje- og båttilbud. Men, det er vel dette som viser at det er tydelige politiske skillelinjer mellom de borgerlige og de rødgrønne i fylkestinget. For Høyre er bolyst og næringsutvikling de viktigste målsettingene, sier Aarbergsbotten.

– Hvor blir det av målsettingene om regional utvikling? Gode kommunikasjoner er det viktigste tiltaket for at folk skal bosette seg og bedrifter etablere seg i distriktene. Hva med den nasjonale oppgaven vi har tatt på oss med hensyn til kampflybasen?  Skal fylkets klimamål hindre utviklingen av den?, spør Høyre-politikeren seg.

– Problemstillingen blir feil

Samferdselskomitéleder Karin Bjørkhaug (KrF) sier at hun ikke mener at klimamålene skal overstyre ferje- og båttilbudet.

– Jeg mener at vi skal ta klimautfordringene på alvor. Men det betyr definitivt ikke at vi skal legge ned båt- og ferjetrafikken. Vi har en målsetting om at vi skal ha verdiskaping i hele fylket, og råvarene våre finnes i distriktet. Derfor mener jeg at problemstillingen blir helt feil. Vi må se på hvilken måte verdiskapningen og bosettingen må opprettholdes, samtidig som vi når klimamålene. Det er mulig å gjøre begge deler. Da blir i grunnen spørsmålet om enten klima eller distrikt uaktuelt. Skal vi ta vare på fylket og forvalte ressursene må det bo folk både på øyene og på Fosen. Men dette kan ikke hindre oss fra å lete etter mer klimavennlige løsninger, sier Karin Bjørkhaug.

Likevel er samferdselskomitélederen klar på at det bør skje endringer i enkelte tilbud.

– I dag kjører vi eksempelvis hurtigbåt på strekninger der hurtigbåten ikke gir reisetidsgevinst. Der kan vi gi alternative tilbud med mer klimavennlig reisemåte, som eksempelvis buss som har langt lavere klimautslipp, mener Bjørkhaug, som da tenker på hurtigbåtsambandet Trondheim – Kristiansund:

– På deler av strekningen går buss og båt omtrent parallelt. Det må være aktuelt å kutte ut hurtigbåttilbudet fram til Kristiansund. Det vil være veldig viktig at vi er treffsikre på hurtigbåttilbudet, og at vi kjører båt når mange reiser. Jo flere som reiser, jo bedre klimaregnskap.

Reisetidsgevinst

– Vi bør heller styrke kapasiteten på Trondheim – Brekstad. På dette sambandet har hurtigbåten en klar reisetidsgevinst. Det bidrar til å knytte bo- og arbeidsmarkedsregionen sammen. Hurtigbåten gjør pendling mulig, og da tenker jeg at det er uaktuelt å ta ned det tilbudet.

I ferjesambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset, mener hun at det ikke er aktuelt å kutte.

– Det er likevel viktig at vi får opp alternative løsninger som er mer klimavennlige enn dagens, sier hun og viser til fylkesrådmannens innstilling fram mot møtet som avholdes i oktober.

Hvor mange ferjer som bør gå i Fosen-sambandene ønsker ikke Bjørkhaug å kommentere.

– Spørsmålet om antall ferjer får komme når Fosen-strategien skal diskuteres i desember. Vi må også avvente høringssvar fra berørte kommuner. Hovedmålet må være å treffe på kapasiteten, enten det er på Brekstad – Valset eller Flakk – Rørvik, sier Bjørkhaug.

84 prosent av klimautslippene i fylket kommer fra transportsektoren, 57 prosent av dette fra båt og ferje. Hvordan vil Høyre løse klimautfordringen dersom vi ikke skal se på nye løsninger og vurdere hvordan vi bruker transportformene som gir størst utslipp?, spør samferdselskomitélederen seg.

– Må se de totale utslippene i en helhet

Under møtet i oktober sier Aarbergsbotten at hun kommer til å kjempe for at det fra 2019 skal bli to ferjer som trafikkerer ferjesambandet Brekstad – Valset. I tillegg er hun klar på at ferjetilbudet ved Flakk – Rørvik må opprettholdes med tre ferjer. Når det gjelder Brekstad – Valset mener hun at halvtimesavganger er det eneste fornuftige i perioder med mye trafikk.

Om det blir én eller flere ferjer som skal gå i sambandet mellom Brekstad og Valset fra 2019 er foreløpig ikke bestemt. Dersom én ferje skal trafikkere sambandet, slik det blir fra 2017, mener Høyre-politikeren at det på ingen måte er et godt klimatiltak.

– Hva med biler som står på tomgang og venter på ferjene? Hva med råkjøring for å komme fremst i ferjekøen? Hva med økte utslipp for tyngre kjøretøy som nå skal «tvinges» til å kjøre både flere bakker og omveier for heller å bruke Flakk - Rørvik når Brekstad - Valset blir både kortere og flatere, og som gir redusert drivstofforbruk og klimautslipp.

– Vi mener at vi må se de totale utslippene i en helhet. Det er viktig å legge til rette for tungtrafikken, som ønsker å velge de korteste og flateste rutene.  Dét må være den beste klimapolitikken vi kan føre, sier Aarbergsbotten, som forteller at hun og Høyre på ingen måte er skeptisk til ny klimavennlig teknologi, så lenge tilbudene opprettholdes og styrkes.

Les også: Denne ferja skal trafikkere sambandet fra 2017