«Vi gjør oppmerksom på at det aktuelle området har grunnforhold som består av marine avsetninger. Slike avsetninger kan ha forekomster av ustabile masser. Området er også avmerket som utløpsområde for snøskred i aktsomhetskart på NVE atlas», skrev kommunalavdelingen i Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om samfunnssikkerhet og beredskapshensyn som måtte tas i høringsrunden for Hjellup Forjdbos søknad om å få bygge småbåthavn og utleieboliger.

Derfor stilte Fylkesmannen krav om gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet.

Leksvik kommune utarbeidet risikoanalysen, og konkluderte med at tiltak i planområdet ikke ville medføre risiko for masseras/skred.

Onsdag jobbet Ørjan Aalberg med arbeid på moloen rundt småbåthavna som bygges i tråd med Leksvik kommunes regulering av området. Han forteller at han hoppet ut av gravemaskina og sprang på land. Moloen sank ned bak ham i fjæra i forbindelse med et stort undersjøisk ras.

Risikoanalyse

Det var Trønder-Avisa som først omtalte Fylkesmannens advarsel om grunnforholdene i området før kommunen godkjente bygging av tiltaket. De viser til høringsuttalelsene i forkant av at Leksvik kommune i 2016 lagde en reguleringsplan for området.

I høringsrunden før arbeidet med planen ble ferdigstilt, gjorde Fylkesmannen oppmerksom på at grunnforholdene i området består av marine avsetninger.

- Ikke risiko

Leksvik kommunes risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet er datert 19. mai 2016.

I delen som angår natur-, klima- og miljøforhold  svarer rapporten på følgende spørsmål:

«Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for Masseras /skred ?»

Svaret er i rapporten nei. Følgende kommentar gis:

«Det er forekomster av dette i nærheten av planområdet. Graden og avstanden, gjør at dette ikke blir sett på som noen trussel. Kilder: NGU, NVE, skrednett.no, miljøstatus.no»

Nytt brev

Fylkesmannen får igjen anledning til å uttale seg i saken i etterkant av den utarbeidede risikoanalysen.

I brev datert 12. august 2016 skriver miljøvernavdelingen, ifølge kommunens oppsummering, at planforslaget «har en god vurdering av alternative plasseringer utenfor 100-metersbeltet, som viser at de alternative plasseringene vil medføre negative konsekvenser for landskap, gårdsmiljø og sikkerhet.»

Kommunalavdelingen hos Fylkesmannen har i denne runden ingen kommentarer til planarbeidet og påpeker ingen betenkeligheter rundt grunnforhold.

Politisk behandling

1. september 2016 behandlet planutvalget i Leksvik kommune reguleringsplanen for Hjellup Fjordbo. Kommunestyret fikk samme saksdokument som de behandlet 15. september samme år.

I saksframlegget til politikerne fra kommuneadministrasjonen fremgår det at risiko- og sårbarhetsanalysen ikke har avdekket noen muligheter for uønskede hendelser innenfor planområdet som følge av tiltaket.

Om grunnforhold skriver administrasjonen følgende:

«Tiltaket gjelder ombygging innenfor eksisterende bygning og forventes ikke å medføre endringer i grunnforhold og stabilitet. Småbåtanlegget vil i hovedsak ligge på berglendt grunn og berører sandfjæra i liten grad.»

Med dette grunnlaget fattet både planutvalget i Leksvik kommune og kommunestyret enstemmige vedtak om å gi tillatelse til å gjennomføre tiltaket.

- Klarhet

Tidligere Leksvik-ordfører og nåværende ordfører i Indre Fosen, Steinar Saghaug (H), sier til Fosna-Folket at det er viktig å få klarhet i saksgangen frem mot de politiske vedtakene i kommunen.

- Vi har foretatt risiko- og sårbarhetsanalysen og oversendt den til Fylkesmannen og andre høringsmyndigheter. De har ikke hatt noen merknader, sier han.

- Kildene vi har benyttet er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU), sier rådmann i Indre Fosen kommune, Vigdis Bolås.

Les mer om skredet:

Marit mistet moloen og et naust ved gården.

Leif ble først innestengt, så evakuert.

Rasevakuerte samlet på bedehuset.

Slik vurderer eksperten raset.

Ørjan sprang på land da det raste.