«Kommunestyret gir ordfører og rådmann myndighet til å komme med høringsuttalelse til strategien koordinert med Bjugn kommune» banket Ørland kommunestyre enstemmig fast.

Politikerne var like samstemte i prioriteringen på seks veitiltak de mener fylket bør vurdere i Ørland kommune.

Mulig trafikklys?

Nederst på listen over seks tiltak på fylkesveiene som Ørlandspolitikerne foreslår fylket bør se på i sin plan frem til 2022 er krysset mellom Fylkesvei 235 og 710 på Opphaug.

Dette er en skolevei mange barn bruker. Stor trafikk gjør at politikerne peker på strekningen som trafikkfarlig i rushtiden.

«Det vurderes etablering av signalregulering i eksisterende kryss for kjørende og myke trafikanter.» foreslår politikerne, altså et permanent trafikklys.

Gang og sykkelvei

Fire av de fem andre tiltakene politikerne ser størst behov for på fylkesveinettet i kommunen er etablering av gang- og sykkelvei ulike steder.

Øverst på lista står etablering av 650 meter med gang- og sykkelvei langs Havnegata i forbindelse med etableringen av nytt fergeleie.

Så kommer 2,5 kilometer gang- og sykkelvei på fylkesvei 245 mellom Uthaug og Hårberg.

Tredje høyeste prioritet har gang- og sykkelvei mellom Ervika og Opphaug langs fylkesvei 710. Her mangler et strekke på 1,2 kilometer for å binde sammen den nye kommunen for gang- og syklende.

Den siste strekningen kommunestyret finner plass til i sin prioritering er gang- og sykkelvei mellom Opphaug skole og rundkjøringen ved Vestråt.