– Sett i lys av den folkelige motstanden mot oppdrettsanlegget, mener jeg det er riktig at saken kommer opp til politisk behandling i fylkeskommunen, sier fylkespolitiker Tommy Reinås (MDG).

Marine Harvest ønsker å etablere oppdrettsanlegg ved Lønngrunnen utenfor Asen i Bjugn kommune. Etableringa har fått grønt lys av både Mattilsynet og Bjugn kommune, men møter motstand av fritidsfiskere, Fosen naturvernforening og Fylkesmannen.

BAKGRUNN: Massiv motstand mot nytt oppdrettsanlegg

Unntak

Nå ligger saken på Trøndelag fylkeskommune sitt bord. Det er fylkeskommunen som utsteder konsesjoner for oppdrett. Hovedregelen er at slike saker behandles administrativt i fylkeskommunen, men Reinås mener det bør gjøres et unntak i dette tilfellet.

– Ettersom saken har så mange konflikter i seg, både når det gjelder naturverdier og motstand lokalt, mener jeg det er på sin plass at politikerne gjør de nødvendige vurderingene, ikke kun administrasjonen, sier Reinås.

Ifølge rådgiver for næringsseksjonen i fylkeskommunen, Lill Connie Furu, vil saken være sluttbehandlet i begynnelsen av september av administrasjonen.

– Ute av kontroll

Reinås vil ta opp saken i fylkesutvalgsmøtet 22. august, og skal stille spørsmålet til fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

– Da får man satt saken på dagsordenen. Da kan heller ikke politikerne skjule seg bak administrativ behandling, sier Reinås.

Miljøpartiet De Grønne er sterkt imot etablering av oppdrettsanlegg utenfor Asen.

– I Norge har vi en oppdrettsnæring ute av kontroll. Den totale biomassen for oppdrettslaks i Norge er 400 millioner. Til sammenligning er den totale villaksstammen på 400 000. I tillegg har vi rømning på over 100 000 oppdrettslaks i år, noe som setter villaksen under ytterligere press, sier Reinås.

Det er her ved Lønngrunnen utenfor Asen at Marine Harvest vil etablere oppdrettsanlegg. Foto: Olav Bjørkli

Arbeidsplasser foran natur

Reinås peker også på utslipp av kjemikaler og kloakk fra oppdrettsnæringa.

– Oppdrettsnæringa har mye å rydde opp i før vi kan la dem vokse videre.

– Bjugn kommune har nedfelt i sin kommuneplan at kommunen ønsker å være en attraktiv havbrukskommune med oppdrett. Bør det ikke være opp til dem å avgjøre?

– Når det dreier seg om nasjonale naturinteresser, så må storsamfunnet gripe inn. All erfaring tilsier at norske kommuner ikke er i stand til å ta nasjonale hensyn. Noen få arbeidsplasser prioriteres gjerne over naturinteressene. Slik er det så lenge de grå partiene får styre, sier han.

– Kontroversiell sak

Varaordfører og leder i planutvalget i Bjugn, Hans Eide (Sp), tror det kan være klokt at saken også behandles politisk på fylkesnivå.

– Fylkespolitikerne har all rett til å ønske det. I og med at dette er en kontroversiell sak kan det også være greit, sier Eide.

Planutvalget i Bjugn har vært enstemmige i å gi tillatelse til etableringa. Nå pågår det imidlertid en underskriftskampanje mot oppdrettsanlegget, initiert av fritidsfisker Knut Hellesvik, som har fått over 400 underskrifter.

Fulgte kommuneplanen

– Kommuneplanen sier at dette området er satt til oppdrett. Det er kommunestyret i Bjugn som vedtar kommuneplanen. Planutvalget forvalter kommuneplanen, og vedtaket vi fattet hadde bakgrunn i nettopp det. Saken var også sendt ut på høring da saken først skulle behandles i desember 2017, men ingen kom med innspill eller merknader, sier Eide.

– Hadde saken stilt seg annerledes for deg dersom de kritiske innspillene kom da saken var ute på høring første gang?

– Ja, det kunne det gjort. Men så er det heller ikke Bjugn kommune som avgjør denne saken til syvende og sist.

Marine Harvest svarer

Miljø- og myndighetskoordinator Knut Staven i Marine Harvest region midt sier at selskapet vil drifte lokaliteten på en bærekraftig måte.

– Vi har vært gjennom en lang prosess, og vi har nå fått alle tillatelser på plass fra ulike sektormyndigheter. Det er noen ganger litt bråk ved nye etableringer, men vi mener vi skal drifte denne lokaliteten på en svært god og bærekraftig måte. Vi har i hele prosessen hatt god dialog med myndighetene, og har i tillegg svært god dialog med kilnotfiskerne i området, skriver Staven i en e-post.

– Vi mottok heller ikke innsigelser fra denne gruppen da søknaden vår lå ute for innspill fra berørte parter, men som ved en enhver etablering vil vi selvsagt bidra til at vi skal finne gode løsninger for driften vår i området, skriver han.