Jaktåret 2008-2009 ble et bunnår for rypejakta. 225 000 felte dyr var en nedgang på 30 prosent fra året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Det har vært en klar nedgang i rypebestanden de siste ti årene, med unntak av 2007. Rypebestanden er hardt presset i mange områder. Det er bakgrunnen for at vi nå tester ut nye regler, sier småviltjaktsjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

Jegere som skal jakte rype i Nordlands-kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn blir i år underlagt et strengere regime enn de er vant til. Når tellingene er klare, beregnes et maksimalt jakttrykk på 40 til 250 kvadratkilometer store jaktfelt. Hver femte dag må fangst innrapporteres av jeger, og jaktkort fornyes.

– Vi går fra å gi dagskvoter per jeger til å sette maksimale totale uttak, i mye mindre jaktområder. Dermed får vi en mye bedre kontroll på beskatningen og kan stoppe jakta underveis dersom jakttrykket blir for stort i forhold til bestanden, sier Breisjøberget.

Statskog tester ut den nye ordningen i de tre prøvekommunene i tre år. Er konklusjonen positiv, utvides praksisen til alle områder der Statskog er jaktorganisator.

– Sterk forbedring

Forvaltningsmodellen er hentet fra Sverige, der den har vært praktisert siden 1993. Det er første gang den testes ut i Norge.

– Dette er en sterk forbedring i måten man forvalter rypebestanden på. Det som er bra med dette, er at man kommer i forkant av jakta. Det vanlige er å være i etterkant, med avskytingsrapporter som er klare lenge etter at jakta er over, sier ’’rypeprofessor’’ Hans Chr. Pedersen ved Norsk institutt for naturforskning.

Rypetellinger på forhånd gir et godt bilde av hvor mye fugl som finnes før jakta starter. Men sen eller manglende innberetning av fangst gjør det vanskelig å vite hvor mange ryper som skytes underveis i jakta, som varer helt til mars.

Nytt med forsøket i Nordland er også at det ikke blir solgt jaktkort før tellingene er ferdig, 20. august. For andre områder fortsetter den gamle praksisen, med salg fra april.

Nyordningen har også et ris bak speilet.

– Den som ikke innberetter fangst, får ikke fornyet jaktkortet til neste år, sier Breisjøberget i Statskog.

Jakt for alle

Statskog er landets største grunneier, og cirka halvparten av landets rundt 60 000 rypejegere jakter på statsgrunn. Mens private grunneiere kan selge jaktrett til hvem de vil, er Statskog pålagt å tilby jakt til alle. Det betyr blant annet at det er ikke er noe tak på antall jegere i Troms og Nordland.

– Prinsippet om fri adgang for allmennheten byr på utfordringer når vi samtidig skal drive ansvarlig rypeforvaltning. Vi kan bestemme dagskvoter i gitte områder i de to fylkene, men vi kan ikke bestemme hvor mange jegere som skal få jakte der, sier Breisjøberget.

– Vi prøver derfor å finne optimale forvaltningsmodeller innenfor de rammene vi har. Forsøkene i Nordlands-kommunene er et viktig tiltak i så måte, sier han.

Rypejakta starter 10. september de fleste steder.