I avtalen som er signert av Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) og tidligere rådmann Kai Terje Dretvik står blant annet følgende:

«Begge parter anser med dette saken som oppe og avgjort. Partene kan ikke fremme ytterligere krav mot hverandre knyttet til dette saksforholdet».

Fire års etterlønn

Tidligere rådmann Dretvik har siden mai i fjor ligget i en konflikt med den politiske ledelsen i kommunen. Konflikten har sin bakgrunn i en mye omtalt arbeidsavtale fra 23. juni 2015. Leksvik og Rissa var på det tidspunktet enige om en intensjonsavtale om sammenslåing, men først på høsten samme år skulle de to kommunene ha folkeavstemning og eventuelt vedta en sammenslåing.

Det ble i mars 2015 avklart at Rissa-rådmann Vigdis Bolås skulle bli rådmann i en eventuell ny kommune. Dretvik skulle bli kommuneadvokat. I avtalen som er datert 23. juni 2015 ble Dretvik garantert tre års etterlønn dersom han fratrådte stillingen som rådmann i Leksvik før sammenslåingen med Rissa. Videre ga avtalen Dretvik rett på fire års etterlønn, noe som tilsvarer cirka 3,7 millioner kroner, dersom han fratrådte sin fremtidige stilling som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. I tillegg til Dretvik, var det daværende Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) og varaordfører Jahn Winge (H) som undertegnet avtalen.

Les hele avtalen av 23. juni 2015.

Ingen avklaring

Det skal bare ha vært Dretvik, Winge og Strøm som kjente til avtalen fra inngåelsen i juni 2015 og frem til april-mai 2016. Da ble dagens Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) kjent med innholdet. Leksvik-politikerne anså avtalen som ugyldig, mens rådmann Dretvik sto på at den var gyldig. En prosess med forhandlinger mellom Dretvik og Leksvik-politikerne førte ikke frem til noen endelig avklaring. Partene ble imidlertid enige om en permisjonsavtale.

15. september 2016 vedtok Leksvik kommunestyre å gi rådmann Dretvik permisjon frem til han skulle starte i jobben som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune 1. januar 2018. I permisjonstiden skulle Dretvik ha en årslønn på 930 000 kroner. I vedtaket la Leksvik kommunestyre inn en forutsetning om at Dretviks avtale fra 23. juni 2015 ikke lenger skulle gjøres gjeldende. Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) sa etter møtet at han hadde informert Dretvik om forutsetningen, og at han oppfattet det slik at Dretvik godtok dette.

Rådmann Kai Terje Dretvik (t.v.) i et formannskapsmøte i Leksvik i desember 2015. Til høyre er Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H).

- Endelig avtale

I januar i år kom utredningen fra Revisjon Midt-Norge IKS. Utrederne anså avtalen av 23. juni 2015 som ugyldig. Videre kom det frem at Dretvik fremdeles mente at han hadde krav på rettighetene i avtalen av 23. juni 2015. Den siste måneden har det vært forhandlinger mellom kommunens advokat og Dretviks advokat. Partene er nå enige om en avtale som skal få en endelig avklaring på saken.

- Vi har nå kommet frem til en avtale som gjør at vi får en ryddig avslutning på arbeidsforholdet mellom Kai Terje Dretvik og Leksvik kommune. Dette gjelder også Dretviks tiltenkte stilling som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Dette betyr at det lange og uavklarte forholdet endelig er avsluttet i minnelighet. Jeg er svært godt fornøyd med å ha fått på plass en avtale som begge parter er enige om, sier Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H).

- Er det ingen mulighet for at det blir en ny runde?

- Nei, dette er en endelig avtale, sier Saghaug.

Les mer: Kai Terje Dretviks tilsvar til Fosna-Folket 1. september 2016.

«Sentral rolle»

Dretvik ble ansatt som Leksvik-rådmann den 26. september 2013.

«Dretvik har hatt en sentral rolle i arbeidet med å slå sammen Rissa og Leksvik kommuner til Indre Fosen kommune. Kommunene besluttet medio 2015 at rådmannen i Rissa skulle bli rådmann for den sammenslåtte kommunen og Dretvik ble tiltenkt en rolle som kommuneadvokat. Etter forhandlinger avslutter nå Dretvik i minnelighet sitt arbeidsforhold i kommunen», skriver Leksvik kommune i en pressemelding.

Ser saken som avsluttet

Dretviks advokat Ragnhild Bø Raugland sier følgende til Fosna-Folket vedrørende den nye avtalen:

- Vi ser nå saken som avsluttet fra vår side. Dretvik gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer, sier hun.

Fosna-Folket har tirsdag ettermiddag også forsøkt å få en kommentar fra Dretvik, så langt uten å lykkes.

Hele avtalen

Her er hele avtalen som Dretvik og kommune er enige om:

«Mellom Leksvik kommune og Kai Terje Dretvik er det i dag inngått avtale om fratreden som inntatt nedenfor.

1. Formålet med avtalen er å få til en ryddig avslutning på Dretvik sitt arbeidsforhold som rådmann for Leksvik kommune, og endelig avklare Dretviks opprinnelig tiltenkte rolle som kommuneadvokat.

2. Dretvik fratrer umiddelbart sin stilling som rådmann for Leksvik kommune.

3. Pr. 01.05.2017 utbetales Dretvik – som endelig oppgjør – et sluttvederlag på kr 1,1 mill. Sluttvederlaget gir ikke grunnlag for pensjon eller opptjening av feriepenger.

4. Opptjente feriepenger for perioden 01.01.2016 – 30.04.2017 håndteres i tråd med ferielovens bestemmelser og utbetales snarest etter fratreden.

5. Alle ytelser i henhold til denne avtalen innberettes og beskattes i samsvar med gjeldende regler. Sluttvederlaget vil være gjenstand for skattetrekk.

6. Dretvik tilbakeleverer innen 01.05.2017 alt han har i sin besittelse som tilhører Leksvik kommune. Dette inkluderer blant annet alle dokumenter (i papirform og elektronisk) og kopier av slike dokumenter. Han skal innen samme dato rydde egen e-postkonto.

7. Dretvik gir ved fratreden Leksvik kommune tilgang på epostkonti og alle andre konti som har sammenheng med hans ansettelsesforhold. Fra samme dato har Dretvik ikke lenger tilgang til slike konti. Telefonabonnement overføres med nummer til Dretvik etter nærmere avtale med ham.

8. Dretvik bekrefter at han vil bevare taushet overfor uvedkommende om forretnings- og driftshemmeligheter og andre opplysninger av konfidensiell art som han er blitt kjent med i tilknytning til arbeidsforholdet.

9. Begge parter anser med dette saken som oppe og avgjort. Partene kan ikke fremme ytterligere krav mot hverandre knyttet til dette saksforholdet.

10. Partene skal fremover omtale og forholde seg til hverandre på en profesjonell og god måte».

Avtalen er signert av Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) den 21. april 2017 og av Kai Terje Dretvik 25. april 2017.