Fosenvegene AS har levert inn anmodning til fylket om å få starte opp arbeidet på fylkesvegen FV 710 mellom Brekstad og Krinsvatn.

Saksbehandler Oddveig Kipperberg, hun er samferdselsdirektør i Sør-Trøndelag fylke, leverte på vegne av fylkesrådmannen ei positiv innstilling før møtet i fylkesutvalget. I anmodninga ønsker en å sette i gang bygging av veg på tre delparseller på strekninga. I tillegg er det lagt inn et ekstra prosjekt.

Mye penger

Innbakt i prosjektet er det lagt ei rundkjøring i Botngård i Bjugn. Leirtrø påpeker at de ved å ta denne med samtidig sparer mye penger.

– Ei rundkjøring koster i utgangspunktet 10 millioner kroner. Ved å ta den som en del av prosjektet til Fosenvegene, sparer en åtte millioner kroner, sier Leirtrø.

Hun opplyser også at prosjektene med vedtaket i fylkesutvalget er ferdig politisk behandlet.

Fylkesutvalget har med dette gått god for kostnadsanslaget på 110 422 560 kroner. Parsellene Ervika – Botngård, Storkruktjønna – Høgseterhaugen og Rissa grense på fv 710 lyses nå ut på anbud.

Byggeperioden

I fylkesutvalgets vedtak er det også lagt inn ei forhåndsgodkjenning av periodevis vegstengning. Dersom det blir nødvendig kan vegene stenges i korte perioder, særskilt i tilknytting til sprenging.

Fylkesutvalget har bedt prosjektledelsen sørge for god informasjon til redningsetatene og andre berørte parter vedrørende eventuelle korte stenginger av vegen. Ei forutsetning for at vedtaket blir stående er at fylkesrådet i Nord-Trøndelag også godkjenner anbudsutlysninga.

Bakgrunn

Fosenpakken ble godkjent i fylkestinget i sak 81/09 og av Stortinget i Stortingsproposisjon S124 14. juni 2011. Prosjektet er inndelt i tre pakker og 18 delprosjekter.

I FU sak 249/15 ble det vedtatt forsering/forskuttering av pakke 3, hvor fylkesutvalget ba Fosenvegene AS om å forsere utbygginga slik at alle prosjektene kan trafikkåpnes i løpet av 2018.

Dårlig standard

Sjøl om fylkesveg 710 er en av Fosens desidert mest beferdede strekninger, er vegstandarden stedvis svært dårlig. Dette har Fosenvegene utarbeidet planer for å gjøre noe med. Dagens Fv.710 har strekninger med for smal vegbredde og med horisontal- og vertikalkurvatur som ikke tilfredsstiller dagens bruk. Formålet med dette prosjektet er å utbedre de dårligste strekningene og øke trafikksikkerheten, fremkommeligheten og kjørekomforten til dagens standard.

Hardt trafikkert

På strekninga Ervika – Botngård vest for Botngård, i retning Brekstad er prosjektert om lag 2,9 kilometer ved som skal utbedres. Det gjelder både i 60-sone og 80-sone.  Årsdøgstrafikken (ÅDT) her ble i 2014 målt til 2470. Herunder en tungbilandel på 11 prosent. I Klakksdalen vil deler av Klakkselva bli lagt om som følge av vegutbedringen. Denne delen av prosjektet inkluderer den nye rundkjøringa ned mot Botngård sentrum.

– Rundkjøringa finansieres i sin helhet i form av et anleggsbidrag fra Bjugn kommune. De har fått til et godt samarbeid mellom kommunen og det lokale næringslivet, sier Leirtrø.

Kruka

Like øst for Botngård ligger et lite vatn ved navn Kruka – i saksdokumentene omtalt som Storkruktjønna. Dette tjernet er best kjent for at isen legger seg tidlig og forsvinner seint her. Vegen forbi Kruka er feildosert og et kjent ulykkespunkt. Nå vil vegen legges i en helt ny trase på 2,4 kilometer før den kommer inn på den gamle Fv.710. Den eksisterende vegen stiger bratt og ujevnt, «med dårlig kurvatur», som det heter i saksframlegget. En kvikkleiresone mellom vegen og Kruka gjør at en har tegnet inn vegen ovenfor denne sonen. Med dette vil en unngå ekstra tiltak for å stabilisere grunnen. I 2014 hadde en for øvrig en ÅDT her på 1240, med tungbilandel på 10 prosent.

Grensearbeid

På kommunegrensen mellom Bjugn Rissa kommune er det planlagt å bygge om lag 880 meter veg.  Med 80-sone. Her er vegen smal, har dårlig kurvatur og går gjennom et til dels sidebratt og kupert skogsterreng. ÅDT var her er på 1120 i 2014 med tungbilandel på 10 prosent. En teknisk utfordring er ei noe høg fjellskjæring, store fyllinger med nærføring til trafikk og Norelva som er et lakseførende og vernet vassdrag.

Strekningene omfatter ny veg i dagen, det bygges stort sett i eksisterende vegtrase bortsett fra mellom Storkruktjønna – Høgseterhaugen. Områdene som de tre parsellene vil berøre, innbefatter både bebygd strøk (Botngård), skog- og myrområder(Storkruktjønna) og fjellsjæringer/fylling ned mot Norelva (Rissa grense). Ingen boligeiendommer vil bli innløst som følge av tiltakene.

Byggestart

Så snart oppdraget er politisk godkjent, er det klart for anbudsrunden. En regner med å ha kommet i gang her i inneværende måned. Byggestart vil finne sted tidlig i 2. kvartal neste år. Forventet trafikkåpning er 1, juli 2018. Hele anlegget vil være klart høsten 2018. Arbeidet skal forgå på en slik måte at trafikksikkerheten forbi anleggsområdene blir ivaretatt. I forbindelse med etablering og bygging av ny veg, er det et mål at trafikken på eksisterende veg ikke skal hindres mer enn nødvendig. Det vil bli aktuelt å stenge vegen for trafikk i perioder, spesielt i tilknytning til sprenging.