Spørsmål og svar:

Spørsmål: Er det planlagt noen tiltak for flere arbeidsplasser i Rissa kommune?

Sunniva Finserås

Svar: Ja, det jobbes kontinuerlig med å få til flere arbeidsplasser i Rissa kommune. De 2 siste årene har vi fått 120 nyetableringer, Rissa Utvikling deler ut ca 3,75 millioner årlig til støtte for nyetableringer og andre næringsprosjekt, Rissa Invest er stiftet, og har totalt 6 millioner de bidrar med til næringsetableringer og investeringer – som vil generere ca 24 millioner i egenkapital, vi har et nytt stort næringsareal på Kvithylla, VikingBase under regulering, og mye mer.

Ove Vollan

Spørsmål: Veinettet- skal det gjøres noe med veinettet i Rissa kommune?

Sunniva Finserås

Svar: Mot slutten av 2017 starter bygging av fylkesvei 717 Stadsbygd – Vemundstad som vår del av Fosenvegene, et prosjekt til ca 360 millioner. Ellers skal strekningen Sund – Brødreskift repareres i år og asfalteres neste sommer. Det skal også asfalteres videre på Hermstad i sommer. Dette er alle fylkesveier. På det kommunale veienettet er det blant annet Rødberg og byggefeltet i Råkvåg som står for tur.

Ove Vollan

Spørsmål: Er det planlagt utbygging av helseinstitusjoner i Rissa kommune?

Sunniva Finserås

Svar: Det planlegges og prosjekteres bygging av nytt omsorgssenter med 40 omsorgsboliger på Stadsbygd, der det er satt1,5 millioner til prosjektering i år.

Ove Vollan

Spørsmål: Tror du kommuneøkonomien blir bedre i en sammenslått kommune?

Sylvi Henriksen

Svar:  Ja, det har jeg stor tro på. Vi får 25 millioner i engangssum, samt at de inntektene de 2 kommunene har hver for seg i dag - vil være sikret i 15 år, deretter med 5 års nedtrapping.

Det vil si at vi får mer å rutte med på viktige områder som oppvekst og helse, fordi vi vil bruke mindre på administrasjon – samt at vi vil få stordriftsfordeler på en del områder.

Ove Vollan

Spørsmål: Vi står sterkere sammen, men hva må til for å lykkes som en sammenslått kommune?

Hilde Killingberg

Svar: Videreføre det beste i begge kommunene, bli flinkere til å ivareta utvikling i alle deler av kommunen. Den nye kommunen vil bestå av en rekke bygder hvor det i hver enkelt må utvikles attraktive nærmiljø og trygge oppvekstvilkår.

Det er viktig at kvaliteten i tjenestene til innbyggerne blir bedre, og at de ansatte får attraktive og spennende oppgaver; og så er det viktig å sammen utvikle samferdselstilbudet, deriblant ivaretagelse av hurtigbåt- og fergesambandet, utvikle øvrig kollektivtilbud og jobbe videre med bru over Trondheimsfjorden.

Ove Vollan

Spørsmål: Sør-Trøndelag fylkeskommune har i en årrekke ønsket å legge ned Rissa Videregående Skole - når fylkeskommunepolitikerne nå kan slå i bordet med en "intensjonsavtale" hvor Rissa og Leksvik mener at neste VGS skal bygges i Vanvikan, så kommer denne prosessen til å skje svært fort, kanskje før 2020. Hvordan blir Rissa og Leksvik attraktive plasser for familier og bedrifter når VGS legges ned i de sentrale områdene og flyttes til perifere Vanvikan? Angående VGS-debatten har det blitt hevdet at tilgang på lærere, kvalitet og attraktivitet for VGS-elever fra Trondheim er svært viktige faktorer som taler til Vanvikans fordel -  men så spørsmålet: Skal vi ofre å ha VGS-skoler i de to nåværende kommunesentrene til fordel for en skole som skal tiltrekke seg elever fra Trondheim? Eller sagt på en annen måte: Skal vi gjøre det mindre attraktivt for elever fra Rissa og Leksvik slik at det blir mer attraktivt for elever fra Trondheim?

Til slutt:

Hvorfor var det nødvendig å inkludere en "intensjon" om ny VGS i det hele tatt?

Anonym

Svar: I intensjonsavtalen heter det: Videregående skole er fylkeskommunes oppgave, men det er viktig for lokalpolitikerne i Rissa og Leksvik å mene noe om framtidig struktur. Vårt fremtidige mål er en attraktiv og moderne skole som satser på høy kvalitet innen studiespesialisering, teknologi, realfag, yrkesutdanning og gründerskap, som drar veksler på forsknings- og utdanningsmiljøet i Trondheim, Matematikkbølgen på Amborneset og hele næringslivet og geografien i den nye kommunen. Det er ambisjoner om å tilby flere valgmuligheter enn dagens to skoler. Nærheten og tilknytningen til Trondheim betyr imidlertid mye for begge kommuner. I samarbeid med fylkeskommunene skal det utredes og arbeides for en felles videregående skole som legges til Vanvikan. Målet er at skolen blir så god at den også tiltrekker seg elever og lærere/kompetanse fra bl.a. Trondheim.

Vi har svært god kontakt med fylkeskommunen, og Rissa Videregående er ikke den skolen som er mest nedleggingstruet. I dag har vi 4 små videregående skoler på Fosen. Åfjord minst i Sør-Trøndelag, Rissa er 3. minst. Fosen videregående sliter med synkende elevtall. Leksvik er den minste i Nord-Trøndelag, og har vært truet av nedleggelse. Det er viktig for oss at elevgrunnlaget i Rissa og Leksvik blir «slått sammen» i den videre diskusjonen om skolestruktur – og at vi styrker tilbudet om videregående skole i nærområdet ved å gå i lag om det. Lorif (eller Fosen Industriforum som de nå heter) ser også positivt på at det etableres et samarbeid med tanke på å utrede felles videregående skole i Rissa og Leksvik i Vanvikan. Vi gjør det på ingen måte mindre attraktivt for elever fra Rissa og Leksvik om skolen blir så bra at vi trekker til oss elever og lærerkrefter fra Trondheim. Punktet om videregående skole har hele veien ligget som en av grunnpillarene i diskusjonen om kommunesammenslåing. I alle de 8 folkemøtene vi har hatt i Rissa har vi vært krystallklar på at dette er et viktig punkt, lik ens som punktet om kommunesenter har vært viktig for oss i Rissa.

Ove Vollan

Spørsmål: Man kan jo lure på hva som skjer hvis flertallet i Leksvik sier nei. Hva skjer med Leksvik hvis vi velger å stå utenfor en slik sammenslåing?

Anonym

Svar: Det er ikke enkelt å gi noe fullgodt svar på dette. Det som er klart er at kommunestyrene rett etter valget 13. og 14. september vil behandle resultatet av folkeavstemmingen, og evt. søke til departementet om sammenslåing. Dersom Leksvik eller Rissa sier nei, vil de nyvalgte kommunestyrene jobbe med videre prosess. Det blir samtidig spennende å se hva Stortinget sier om de som ikke har lyktes med å finne «en partner», om tvang etc.

Ove Vollan

Spørsmål: Hei!

Som renholder i Rissa kommune lurer jeg på om dere ser for dere endringer,evt. samarbeid på tvers av kommunene for oss etter sammenslåing.

Leksvik Kommune sine renholdere er ikke underlagt  Bygg og Eiendom (teknisk etat heter det visst enda der) skal de fortsette å tilhøre "sine bygg"?

Blir den nye kommunen etter sammenslåing tilhørende nord ell sør trøndelag?

Forslag til navn: Stranda kommune (Vanvikan ligger jo i midten)

Mvh Anni Hetland

Svar: Det er for tidlig å si hvordan samarbeidet på hver enkelt avdeling og enhet blir i den nye kommunen. Dette er oppgaver som vil bli sett på i perioden mellom endelig vedtak og endelig sammenslåing. Dersom kommunene slås sammen 01.01.18 har vi god tid til å jobbe med de beste løsningene for hver enkelt enhet. Siden både kommunene (Rissa og Leksvik) og Nord- og Sør-Trøndelag har en intensjon om å bli slått sammen innen 01.01.18, bør ikke dette bli noe problem. Vi er i dialog med departementet på dette punktet, og jobber med en løsning der vi slipper å måtte ta stilling til dette. De jobber for å få til en smidig løsning som innebærer at vi ser på dette mot 2018 – når vi vet nærmere hvordan det går med sammenslåing av fylkeskommunene. Vi får helt sikkert et mer presist svar på dette før sommerferien. Stranda kommune var et vakkert navn, men dessverre er det allerede en kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal som har dette navnet.

Ove Vollan

Spørsmål: Blir det videregående skole i Leksvik ved sammenslåinga ?

Solvår Almåsbakk

Svar: To viktige punkt i intensjonsavtalen er at kommunesenteret skal ligge i Rissa – og at det i samarbeid med fylkeskommunene skal utredes og arbeides for en felles videregående skole som legges til Vanvikan. Videre presiseres det i intensjonsavtalen at videregående skole er fylkeskommunes oppgave, men det er viktig for lokalpolitikerne i Rissa og Leksvik å mene noe om framtidig struktur. Tidsløpet i dette er det vanskelig å si noe konkret om. Intensjonsavtalen sier at vårt fremtidige mål er en attraktiv og moderne skole som satser på høy kvalitet innen studiespesialisering, teknologi, realfag, yrkesutdanning og gründerskap, som drar veksler på forsknings- og utdanningsmiljøet i Trondheim, Matematikkbølgen på Amborneset og hele næringslivet og geografien i den nye kommunen, og at det er ambisjoner om å tilby flere valgmuligheter enn dagens to skoler.

Ove Vollan

Spørsmål: Hva tjener vi på sammenslåing?  Hva blir bedre for meg som bonde?  Far til barn i skolen?

Petter Harald Kimo

Svar: Landbruk er et av de områdene der vi allerede har et godt utviklet, velfungerende samarbeid mellom Rissa og Leksvik. Bondelaga i Rissa og Leksvik har også allerede et godt samarbeid. Jeg tror at fagmiljøet og videreutvikling av dette samarbeidet vil kunne bli enda bedre i en ny kommune – og gi bonden bedre muligheter. Intensjonen er at vi skal klare å sikre kostnadseffektive tjenester, mindre administrasjon og stordriftsfordeler på en del områder; som igjen gir oss muligheter til å bruke mer midler på viktige tjenester som oppvekst og helse/omsorg. At vi ved sammenslåing sikrer og videreutvikler kvaliteten i tjenestene til innbyggerne.

Ove Vollan

Spørsmål: Hvordan kommer det til å bli med fremtidige arbeidsplasser i det som per dags dato er Leksvik kommune? Tenker da spesielt på kommunale arbeidsplasser.

Lurer også på om det settes av en årlig øremerket andel penger for oppgradering av kommunale bygg, veier etc. i hvert sogn, eller kommer dette til å bli prioritert etter hvert der behovet blir definert som størst?

Hvordan blir det med Leksvik videregående skole og Testmann Minne skole? Dette er nok ett meget viktig spørsmål for mange foreldre i Leksvik kommune. For oss som har vært vant til å ha både barneskole, ungdomsskole og videregående i nærområdet føles det rart å skulle sende barna mange mil unna på skole.

Michael Kruksve

Svar: Jeg har stor tro på at vi sammen står bedre rustet til å skape fremtidige arbeidsplasser i både Leksvik og Rissa kommune. Næringslivet samarbeider meget godt allerede, og sammen har vi et komplementært, spennende næringsliv. Når det gjelder kommunale arbeidsplasser, sier intensjonsavtalen at det skal legges sentrale funksjoner og lederstillinger til kommunehuset i Leksvik – og at ingen skal sies opp som en konsekvens av kommunesammenslåingen. Tiden fra endelig vedtak til endelig sammenslåing vil bli brukt til å finne gode løsninger for hver enkelt kommunale enhet. I Rissa er det ingen tvil om at vi kan bli bedre til å sette av midler til oppgradering av kommunale bygg. Det legges inn summer for dette i nye bygg, men det er nok en god ide å lage kjøreregler for dette i ny kommune. I intensjonsavtalen heter det at vi skal ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen; og at vi skal utvikle attraktive nærmiljø, trygge oppvekstvilkår og gode omsorgstjenester i hele kommunen. Når det gjelder fremtidig bruk av Leksvik videregående skole - og Testmann Minne skole sender jeg spørsmålet videre til Einar Strøm. Det står ikke noe om dette i intensjonsavtalen.

Ove Vollan

Spørsmål: Hva skjer med Leksvik Videregående Skole. Blir vel ikke aktuelt med to videregående skoler?

Blir Leksvik Sør-Trøndelag?

Roald Lutdal

Svar: Selv om videregående skole er en fylkeskommunal oppgave og avgjøres av dem, er det ikke mye som tyder på at vi på sikt vil kunne ha to videregående skoler. I intensjonsavtalen heter det at vi har ambisjoner om å tilby flere valgmuligheter enn dagens to skoler. Målet er at skolen blir så god at den også tiltrekker seg elever og lærere/kompetanse fra bl.a. Trondheim – slik at vi får et større elevgrunnlag. Og så til fylkestilhørighet: Siden både kommunene (Rissa og Leksvik) og Nord- og Sør-Trøndelag har en intensjon om å bli slått sammen innen 01.01.18, bør ikke dette bli noe problem. Vi er i dialog med departementet på dette punktet, og jobber med en løsning der vi slipper å måtte ta stilling til dette. De jobber for å få til en smidig løsning som innebærer at vi ser på dette mot 2018 – når vi vet nærmere hvordan det går med sammenslåing av fylkeskommunene. Vi får helt sikkert et mer presist svar på dette før sommerferien. Et viktig punkt her vil uansett være at innbyggerne skal ha tilknytning til det sykehuset som det er geografisk naturlig å tilhøre, også når det gjelder akutthjelp.

Ove Vollan

Spørsmål: Hvordan blir ungdom involvert i prosessen med kommunesammenslåingen?

Hvordan tror du et nytt ungdomsråd vil fungere i den nye kommunen?

Anonym

Svar: Ungdom har vært en prioritert gruppe i involveringen av kommunesammenslåingen. 24/3 hadde vi besøk av elevrådene fra ungdomsskolene – der vi jobbet med en del tema om ny framtidig kommune. En utrolig spennende dag.  Elevrådsrepresentantene tok temaet med tilbake til sine skoler og klasser for å jobbe videre med det. 9. og 10. april var det Grundercamp på Rissa videregående skole med kommunereform som tema. Skolen hadde sammen med Ungt Entreprenørskap laget et flott opplegg som også var en pilot i denne sammenheng. Leksvik har også hatt et opplegg med UE/skole. Ungdomsrådene vil helt sikkert fungere godt også i den nye kommunen. Det kan være en god ide for dagens to ungdomsråd å komme sammen, bli kjent, fortelle hverandre om hvordan dere jobber i dag, og hvordan man kan se for seg et fremtidig samarbeid.

Ove Vollan