-Vikaster 25 prosent av den maten vi kjøper - det er meningsløs sløsing medverdifulle ressurser, sier adm. direktør i NHO Mat og Drikke og prosjektleder iForMat, Knut Maroni. - Vi har alle et ansvar for å unngå at mat som kunne værtspist, blir kastet. Et stikkord er bedre planlegging av innkjøp, tilbereding ogoppbevaring av mat. Her er det gode muligheter for forbedring hos oss alle,sier han.

Reduksjon av matsvinn - et samfunnsansvarMiljøvernminister Bård Vegard Solhjell, Barne- og likestillingsministerInga Marthe Thorkildsen og Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum erskjønt enige i dette. På verdens miljødag sist torsdag møtte de representanterfra matbransjens organisasjoner i en dagligvarebutikk for å snakke om matsvinn.

Matbransjen er enig med regjeringen i at det må etableres etnasjonalt miljømål for reduksjon av matsvinn. ForMat, samarbeidsprosjektet forreduksjon av matsvinn, som matindustrien og dagligvarehandelen har drevet desenere år, må utvides og styrkes slik at hele verdikjeden blir med oginnsatsen, spesielt rettet mot forbrukere, kan styrkes.

- Reduksjon av matsvinn må bli en nasjonal dugnad som engasjerehele verdikjeden - fra jord til bord, unge og eldre, kommune- ogstortingspolitikere, sier kommunikasjonssjef i ForMat, Anne Marie Schrøder. -Da er det nødvendig å definere nasjonale mål og delmål som man kan arbeide mot.Derfor ser en samlet matbransje frem til dialog med myndighetene om ensamarbeidsavtale, hvor dette blir definert.

Folk er blitt mer bevissteI en spørreundersøkelse om folks holdning til matsvinn,gjennomført av Østfoldforskning for ForMat, sier 40 prosent av de spurte at dehar en mer bevisst holdning til kasting av mat i dag enn for et år siden.

- Dette er en positiv utvikling, men det gjenstår å dokumentereat denne holdningen også blir reflektert i handling, sier Anne MarieSchrøder.

-I gjennomsnitt kaster hver og en av oss 51 kg mat i året eller25 prosent av det vi kjøper. Det er god økonomi å spise mer av den maten vikjøper. Spesielt gjelder dette frukt, grønnsaker og brød. Matindustrien merkernå stadig flere av sine produkter med "Best før". Det betyr at matenkan spises lenge etter angitt dato under forutsetning av riktig oppbevaring.Kvalitet og smak vil være tilnærmet den samme.

- Alle kommuner bør sette reduksjon av matsvinn på dagsorden.Det samme bør gjøres i undervisningen. Undersøkelser viser at det er de ungesom kaster mest - da er det viktig å lære opp de yngste til gode holdninger pådette området.

- EU har satt som mål at matsvinnet skal reduseres med 50prosent innen 2020. Norge bør også arbeide mot dette, avslutter Anne MarieSchrøder.