I 2011 fremmet Norges Buejegerforbund sammen med flereorganisasjoner et forslag om å sette i gang en prøverodning med buejakt påulike viltarter. Etter høringsrunden har Direktoratet for naturforvaltninghenvendt seg til Miljøverndepartementet med anmodning om å åpne for en ordningmed prøvejakt over tre år.

Departementet ønsker vitenskapelig dokumentasjon på dedyrevelferdsmessige aspektene ved buejakt før en eventuell tillatelse blirgitt. Derfor blir det satt i gang et forsøk hvor man skal sammenligne hvilkeneffekt rifle og bue har når det gjelder å avlive dyr. Forsøket blir gjennomførti kontrollerte former i innhegningen til Norsk Hjortesenter på Svanøy.