NTNU Vitenskapsmuseet og Norsk Institutt for naturforskning får tillatelse til å bruke drone ved Nyvassdalen i Hildremsvatnet i Bjugn. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 25. mai 2018 til 1. januar 2019.

Må ta hensyn

Dronene skal benyttes i et forskningsprosjekt som innebærer overvåking av naturreservatet ved Hildremsvatnet.

Bruk av drone er i utgangspunktet forbudt i verneområder, men i dette tilfellet har Fylkesmannen likevel gitt tillatelse. Forutsetningene for dispensasjonen som er gitt, er at fugl- og dyreliv skal bli hensyntatt under aktiviteten.

Det skal også vises hensyn til friluftsliv og reindrift, heter det i vedtaket fra Fylkesmannen.

Restaurerer området

NTNU Vitenskapsmuseet og Norsk Institutt for naturforskning skal overvåke naturreservatet som en del av myrrestaureringen som pågår i området. Dette arbeidet pågår fra juni og ut 2018. Oppdraget utføres på bestilling fra Miljødirektoratet.

Fylkesmannen mener at arbeidet med myrrestaureringa, som innebærer hogst og gravemaskiner i naturreservatet, i tillegg til droneovervåking, kan ha en «samlet negativ effekt» på fugle- og dyrelivet.

Anses som nødvendig

«Denne aktiviteten er igjen nødvendig for å få gjennomført overvåking av myrrestaureringen. Fylkesmannen mener også det er best for fugle- og dyrelivet i området i all forstyrrende aktivitet skjer på kortest mulig tid og ikke blir dratt ut over flere år», heter det i vedtaket.

Naturreservatet ved Hildremsvatnet ble fastsatt ved kongelig resolusjon i 2014. Formålet er å bevare naturskogsområdet som består av både kystgranskog og verdifull lavflora.

13 myrer ved Nyvassdalen ble grøftet på 80-tallet, og i 2017 startet Fylkesmannen og Statens naturoppsyn med restaurering av to av dem. I løpet av 2018 skal ytterligere åtte myrer restaureres.