«Direktøren legger fram forslag om at styret skal vedta fast felles ledelse for Fosen tingrett og SørTrøndelag tingrett. Etter en helhetsvurdering, der fordeler og ulemper er nøye vurdert i denne konkrete situasjonen, konkluderer direktøren med å foreslå at det etableres fast felles ledelse for disse to domstolene», heter det i sammendraget i saksframlegget til styremøtet i Domstoladministrasjonen.

11. og 12. juni behandler Domstoladministrasjonen (DA) sammenslåing av ledelsen for Fosen og Sør Trøndelag tingrett.

Direktør Sven Marius Urke i DA ønsker at styret vedtar at ordningen med felles ledelse etableres så snart en fast felles sorenskriver er utnevnt.

- Ikke aktuelt

Sorenskriver Marit Holand har sluppet seg ned fra å være den administrative lederen for tingretten til å bli tingrettsdommer ved Fosen tingrett igjen.

Som følge av det, har DA vurdert om de skal lyse ut stillingen som sorenskriver ved Fosen tingrett, eller å konstituere en sorenskriver i påvente av å avklare situasjonen for fremtidig ledelse.

«Ut i fra en vurdering av potensiale for bedre ressursutnyttelse, mindre sårbarhet og totalt sett mer effektiv saksavvikling domstolene samlet sett, har direktøren vurdert at kunngjøring av fast domstollederstilling eller konstitusjon av sorenskriver ved Fosen tingrett ikke er aktuelt.», heter det i saksframlegget.

Økonomi

I saksframlegget poengteres det at Fosen tingrett i dag dekker rundt 35 000 innbyggere og har seks årsverk, mens Sør Trøndelag tingrett dekker 290 000 innbyggere med sine totalt cirka 50 årsverk.

«Ved felles ledelse mellom disse to domstolene oppstår et potensial for bedre ressursutnyttelse, mindre sårbarhet og mer effektiv saksavvikling.» heter det i saksframlegget.

«Umiddelbare økonomiske innsparinger er ikke en målsetting i første omgang, men på noe sikt skal felles ledelse kunne gi ressursmessige innsparinger.» heter det videre.

Frivillig å ta Fosen-saker

Med felles ledelse, legger DA til grunn at dommerne i Sør Trøndelag tingrett vil kunne ta saker i Fosen tingrett i noen tilfeller når det er nødvendig ut i fra ressurssituasjonen «på frivillig basis».

Med felles ledelse vil nye dommere bli utnevnt til begge tingrettene slik at man over tid øker fleksibiliteten.

«Felles ledelse vil også medføre bedre tilgang til et større og bredere faglig miljø både for dommerne og for de øvrige ansatte. På denne måten styrkes det faglige arbeidet ved begge domstolene.» forutsetter direktøren i saksframlegget.

«hovedsakelig negativt»

I saksframlegget før behandlingen mandag og tirsdag, oppsummeres høringssvarene på følgende måte:

«De som har avgitt høringsuttalelse uttrykker seg hovedsakelig negativt til at Fosen tingrett skal inngå i en ordning med felles ledelse.»

De ansatte ved Fosen tingrett, og alle Fosen-kommunene har blant annet påpekt at de mener felles ledelse vil innebære en svekkelse av Fosen tingrett og at domstolen på sikt vil bli avviklet.

Besluttes

Andre aktører er positive til sammenslåing under ulike forutsetninger og betingelser.

Dette fester DA mer lit til, og anbefaler at styret i sitt møte mandag og tirsdag beslutter å slå sammen de to tingrettene.

Etter sakslista, skal styret først diskutere utfordringene man har med å rekruttere nye domstolledere. Der skal man blant annet diskutere om DA er flinke nok til å kommunisere utad:

«Er vi gode nok på omdømmebygging? En mer langsiktig tilnærming er byggingen av «merkevaren» domstolene, i betydningen skape en offentlig oppfatning av et attraktiv sted å jobbe.»

Deretter skal man diskutere først sammenslåing av Halden og Fredrikstad tingrett, så Fosen og Sør Trøndelag tingrett, og deretter sammenslåing av Sør-Østerdal og Nord-Østerdal tingrett.

Direktøren innstiller på sammenslåing i alle tilfellene. Siden mai 2017 har sju tingretter og ti jordskifteretter blitt slått sammen til totalt åtte domstoler.

Alle DAs styremøter foregår bak lukkede dører.