-Forsvarsbygg vil ikke starte med prosess for kjøp av flere boliger til etter reguleringsplanen er vedtatt. Per i dag synes det mest sannsynlig at det kan startes opp med invitasjon til slike samtaler fra 2015. Men, Forsvarsbygg kan kontaktes dersom det foreligger spesielle forhold eller behov for tidlig innløsning, sier Heidi Sørskog, kommunikasjonssjef for Forsvarsbygg kampflybase.

Bryter tidsrammen igjen

-Forsvarsbygg bryter tidsrammen nok en gang, fastslår lederen for Ørland støygruppe, Hans Kristian Norset.

Forsvarsbygg og Ørland kommune sendte torsdag morgen ut en pressemelding hvor det ble informert om at Forsvarsbygg vil avvente med å invitere til samtaler om kjøp av bolig. Dette utover de eiendommer man er i gang med, inntil reguleringsplanen med støynivåene er fastsatt.

Nye statlige vedtak?

I meldingen pekes det på at Forsvarsbygg har sendt et reguleringsplanforslag til Ørland kommune hvor det er lagt til grunn at bolig og fritidseiendom som har gjennomsnittlig støynivå over døgnet lik eller over 67 dB skal gis tilbud om innløsning. Det samme gjelder boliger som har et maksimalt støynivå på dag lik eller over 105 dB. Fylkesmannen har foreslått at disse støynivåene settes til henholdsvis 62 dB og 100 dB, dette omfatter hele rød støysone. Det opplyses også at statlige myndigheter kan vedta andre nivåer som skal legges til grunn for innløsning. Dette er noe av bakgrunnen som forklares for at de endelige avgjørelsene ikke kan tas før reguleringsplanen er vedtatt i november.

Alvorlig og vanskelig

Hans Kristian Norset er klar på at dette er alvorlig og vanskelig for de som venter på en avklaring.

- Vi håper at vi kan bli ferdig med de første 15 som bor i blodrød sone før sommeren, men frykter at vi må fortsette utover høsten. Dette fordi det er forventet at flere ikke vil bli fornøyd med tilbudene som kommer, sier han, og er redd det kan gå helt fram til 2017 før en kan være i mål med alle forhandlingene.

Reguleringsplanen blir avgjørende

Heidi Sørskog gjør det klart at det nå er reguleringsplanen for Ørland kommune og Ørland hovedflystasjon som skal være styrende for alle prosessene knyttet til flystøy.

-Etter pressemeldingen har vi blitt kontaktet av flere som er fortvilet over at tidsrammen for innløsning er brutt atter en gang. Hva har Forsvarsbygg å si til dette?

- Vi har forståelse for at enkelte ønsker tidlig avklaring. Derfor startet Forsvarsbygg en prosess med tilbud om kjøp av de 17 første boligene allerede ett år før reguleringsplanen vedtas. Dette vil vært vanlig å ventet med til reguleringsplanen forelå.

-Det er en rekke boliger- og fritidseiendommer, utover de 15 i blodrød sone, som opplagt befinner seg i rød sone. Hvorfor er det ikke mulig å forhandle med disse berørte før reguleringsplanen er klar?

Mange må bygge nye boliger

-Etter denne avklaringen angående framdrift, hvilken tidsplan er nå satt opp for forhandlingene for de som bor i både gul og rød sone?

- Forsvarsbygg vil ikke starte med prosess for kjøp av flere boliger til etter reguleringsplanen er vedtatt. Per i dag synes det mest sannsynlig at det kan startes opp med invitasjon til slike samtaler fra 2015. Men, Forsvarsbygg kan kontaktes dersom det foreligger spesielle forhold eller behov for tidlig innløsning.

-Bruktmarkedet for boliger på Ørlandet er for tiden svært begrenset. I praksis betyr dette at mange i den røde sonen må bygge nytt etter en innløsning. Er det tatt høyde for dette når dere gir tilbud?

-Forsvarsbygg forholder seg til takseringen som gjøres for hver enkelt eiendom, og denne legges til grunn som utgangspunkt for tilbudet som utstedes, herunder til enhver tid gjeldende situasjon for boligmarkedet.

DET ER I DAG sju bruktboliger som ligger ut til salg på finn.no. I årene framover må trolig mange av de som vil få innløsning bygge nytt.
ØRLAND STØYGRUPPE skrev kontrakt med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik i januar i fjor. Nå blir mye av arbeidet satt på vent fram til 2015. på bildet: leder for støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset (f.f.v) signerte sammen med daglig leder for advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik, Arild Paulsen avtalen mellom advokatfirmaene og støygruppa. Bak er (f.v) Vidar Hoff (Grande), Ole Martin Hågård( Hårberg), ordfører Hallgeir Grøntvedt, leder i Ørland bondelag Arne Hernes, Helge Berre (Hårberg) og Arnstein Mikkelhaug (Uthaug).