- Vi må støtte oss til erfaringer der det finnes, og se til mest mulig nærliggende anlegg der det ikke er det. Vi har et budsjett med leieinntekter, og begynner etter hvert å få oversikt over hva man faktisk vil generere fra utleie. Nå følger vi de vedtakene politikerne har fattet, men denne veien blir til mens vi går, sier daglig leder Frank Robert Vik i Ørland sparebank arena.

Denne helga var over 600 personer til stede under selve åpningsseremonien for Ørland sparebank arena på lørdag. Mange andre var innom i løpet av arrangement hele helga.

Budsjett

De folkevalgte i Ørland kommune har fattet mange vedtak over flere år på vei først mot et vedtak om å bygge det nye idrettsanlegget, og så med et rammeverk rundt.

Etter det Fosna-Folket greier å oppdrive, er de nyeste tallene som utgjør grunnlaget for detaljerte driftskostnader for arenaen del av et saksframlegg til kommunestyrets møte 21. oktober 2016.

Etter den tid har kommunestyret vedtatt utvidelse av hallen, noe som endrer kostnadsbildet noe.

- Vi styrer etter det budsjettet politikerne har vedtatt. Neste tirsdag skal vi ha en budsjettkonferanse for å gå inn i detaljene for å få et mer detaljert bilde over kostnader og utgifter, sier Vik.

Inntekter

I beslutningsgrunnlaget som administrasjonen utarbeidet til politikerne før de bestemte seg for å bygge hallen fremgår det at Ørland kommune forventer leieinntekter på 1,9 millioner kroner i året fra den nye arenaen.

260 000 av den inntekten forventes å komme fra utleie til større arrangementer, mens utleie av selve de tre spilleflatene i hovedhallen budsjetteres til 750 000 kroner. Da legger man til grunn samme timespris for hallbruken som i Ørlandshallen. I tillegg kommer inntekt fra andre deler av hallen, som til klatring, bruk av treningsrom og utleie til treningssenteret og andre leietakere i bygget.

Utgifter

I saksframlegget fra 2016 forventer kommunen å bruke 300.000 kroner til daglig leder for arenaen, 600 000 kroner hvert år til renholdspersonell og 225.000 kroner årlig til driftspersonell. I tillegg kommer de sosiale utgiftene til de ansatte på 338 000 kroner tilknyttet de ansatte.

Forsikringer, snøbrøyting, vedlikehold og sericeavtaler for heis og liknende beløper seg til i overkant av 300 000 kroner.

Strømregningen for arenaen forventes å beløpe seg til 750 000 kroner i året.

De totale årlige kostnadene til driften beregnes til i underkant av 2,7 millioner kroner i året, inkludert de overstående utgiftene.

Selve bygget

I tillegg til kostnader til drift, kommer kostnadene i forbindelse med selve bygget.

Hallen har kostet totalt rett under 125 millioner kroner. Kommunens andel forventes å beløpe seg til i overkant av 42 millioner kroner etter at man får momsrefusjon og spillemidler med videre. Momsrefusjonen beregnes i etterkantet av at anlegget har vært i drift i en bestemt periode på flere år.

Kommunens lån til selve hallen beløper seg til 33 millioner kroner. Det skal betales ned med renter i løpet av en 40-årsperiode. For 2018 vil det koste 1,485 millioner kroner.

Politikerne fattet en ekstrabevilgning til å bygge en etasje til over garderobefløyen. Det lånet på 9,2 millioner kroner skal kommunen etter planen betale ned på 25 år. Det får en kostnad på 550 000 kroner det neste året i renter og avdrag.

Får oversikt

Dersom man legger utgiftene for bygget til driftskostnadene til grunn, vil dermed arenaen koste Ørland kommune omkring 4,6 millioner kroner i løpet av sitt første fulle driftsår.

- Vi skal være åpne og ærlige på at vi ikke har alle svarene nå. Vi vet ikke hvor mange som vil leie bygget, og heller ikke hva utgiftene ved driften faktisk blir. Vi begynner å få et bilde over hvor mange lag som skal ha halltid, sier Vik.

- Samtidig vil det nok ta i hvert fall et år å få et bilde av hva et normalår for arenaen vil være, sier han.

- Rådmannen har vært like klar som meg på at vi må få oversikt over reelle utgifter og inntekter. Denne hallen med alle mulighetene er nytt for oss, og vi må kunne gi god og riktig informasjon til beslutningstakerne i kommunestyret så raskt som mulig.

- Derfor er arbeidet med budsjettkonferansen som kommer tirsdag i neste uke så viktig for å stake ut den detaljerte kursen for veien fremover, sier Frank Robert Vik.