Det opplyser Karin Bjørkhaug, som sitter for KristeligFolkeparti i fylkestinget. Bjørkhaug er også leder for fylkets trafikksikkerhetsutvalg.Vestråttkrysset, eller Schei-krysset som det også kalles, på Fylkesveg 231 hari flere år vært et omdiskutert trafikksikkerhetsproblem i Ørland kommune.Forleden var ble det tema i trafikksikkerhetsutvalg, etter initiativ fraørlandspolitikeren Kirsti Leirtrø. Hun sitter i fylkestinget forArbeiderpartiet.

Sikt

Torsdag 18. april var saken opp til debatt etter at utvalgethadde fått sett forholda med sjølsyn under befaring i Fosen. De fikk enorientering om krysset og planlagte tiltak på kort og lang sikt. Nestleder isamferdselskomiteen, Høyres Torhild Aarbergsbotten, stilte spørsmål i komiteensmøte 10.-11. april. I forbindelse med dette møtet var komiteen på befaring påFosen og kjørte gjennom det aktuelle krysset. Komiteen møtte representanter fra Ørland kommune og saken ble også hertatt opp og drøftet.

Fart

Statens vegvesen skisserer tiltak på kort og lang sikt. På kortsikt vil det bli anlagt en midtrabatt i krysset som sikrer at bilister medstopp-plikt, kommer vinkelrett inn i krysset. Dette vil hindre at bilisterposisjonerer seg slik i krysset at sikten reduseres av stolpen mellom frontruteog sidevindu (A-stolpen). I tillegg vil en oppgradere skiltinga slik atstopp-plikta understrekes ytterligere.

–På lang sikt vil rundkjøring bli spilt inn i fylkets arbeidemed transportplanen. I den sammenheng vil Ørland kommunes vektlegging av sakenha stor betydning, forklarer Bjørkhaug.

Midtrabatt

Redusert fart har vært spilt inn som et aktuelt tiltak.Fartsgrenser settes ut fra flere gitte kriterier. Disse er ikke til stede påden aktuelle strekninga. Dersom en likevel setter ned grensa for hastighet, vildet kunne resultere i manglende respekt for disse reglene. Det vil ikke tjenetrafikksikkerheten, ifølge vegvesenets redegjørelse.

De siste 22 årene har det vært registrert fire ulykker medpersonskade. Erfaringsmessig skjer det så mye som 15-20 ganger flere ulykkermed kun materielle skader enn ulykker med personskade.